Varsel om oppstart av planarbeid: Områdeplan for Nordmarka næringspark Plan 1130201403

Klikk for stort bilde 

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Områdeplan for Nordmarka næringspark, plannr. 1130201403

Hensikten med planarbeidet er å legge forutsigbare og funksjonelle rammer rundt en videre utvikling og utvidelse av næringsområdet med tilhørende funksjoner. Fremtidig arealdisponering og vegstruktur skal avklares, inkludert sykkelsti sørover til boligområdet i Taumarka. I tillegg vil bestemmelser som styrer plassering av fremtidige virksomheter utarbeides. Slik kan konflikter angående for eksempel støy, lukt og annen luftforurensning unngås.

Planarbeidet er i samsvar med gjeldende kommuneplan, og fører ikke til vesentlige, permanente virkninger for miljø og samfunn. Arbeidet utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Onsdag 29. oktober klokken 19-20 vil det bli holdt et åpent møte for alle interesserte. Her vil det bli anledning til å ha en diskusjon om nåværende og fremtidige utfordringer som områdeplanen kan løse. Møtet vil finne sted i Vaulali Trialklubbs lokaler i Nordmarka.

Eventuelle kommentarer kan rettes skriftlig til Strand kommune plan- og forvaltning, Pb 115, 4126 Jørpeland, E-post: postmottak@strand.kommune.no, innen  21. november.