Reguleringsplan til offentlig ettersyn - hyttestørrelse i Idsalkollen hyttefelt

Forslag til endring i reguleringsbestemmelsene fro Del av Idsal, gn 62/2 (Idsalkollen hyttefelt) er lagt ut til offentlig ettersyn. Endringen vil bety at maksimal hyttestørrelse økes til 90 m² bebygd areal (BYA)..

Forslaget ligger til gjennomsyn i Strand komune frem til 19.05.10. Uttalelser til planforslaget sendes Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller postmottak@strand.kommune.no innen 19.05.10.