Reguleringsendring til offentlig ettersyn - endring av hyttestørrelse på gn 62/1, Idsal

Forslag til endring av regulert hyttestørrelse i reguleringsplanen for hytter på Idsal, gn 62/1 er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 26.04.10. Maksimal hyttestørrelse foreslås endret til 90 m² bebygd areal (BYA).