Offentlig ettersyn av detaljregulering for boligområde mellom Fiskånå og Skulebekken

Nytt offentlig ettersyn: Plan 1130201310 Detaljregulering for boligområde mellom Fiskånå og Skulebekken.

Viser til tidligere offentlig ettersyn av detaljregulering for boligområde mellom Fiskånå og Skulebekken (alternativ 1) og at det ved sluttbehandling av planen ble fattet vedtak om å endre kjørebredden for Østvollvegen fra fem til fire meter. Plankartet er justert i henhold til vedtak og legges nå ut på ny høring, før ny 2. gangs behandling av planen (alternativ 2).

Konsekvens av fattet vedtak om endring av vegbredde for Østvollvegen medførte følgende endringer av plankartet:

  • Bredde Østvollvegen regulert med 4 meter bredde
  • Østvollvegen er vist som blindveg med regulert snuhammer i enden opp mot rv 13 og i enden av Asgautvegen, og krysset med Asgautvegen er tatt bort
  • Byggegrense for eiendommen gnr/bnr 44/138 er justert noe på grunn av planlagt snuhammer og justert vegbredde.

Planen ligger til gjennomsyn i Strand kommune, Rådhusgaten 2B, 2. etasje i tiden 22.04.15 til 03.06.15. Planforslaget er også tilgjengelig på www.strand.kommune.no under kunngjøringer

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en samlet plan for bolig, vegsystem og lekeplasser innenfor planområdet. Det legges til rette for å ivareta eksisterende småhusbebyggelse og planen vil vise tomtedelinger og byggegrenser.

Eventuelle merknader sendes innen 03.06.15 til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller på e-post: postmottak@strand.kommune.no