Varsel om planoppstart: Detaljregulering for testområde for undervannsteknologi i Nordmarka, plan 1130202010

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for testområde for undervannsteknologi i Nordmarka, plan 1130202010

Plangrense er vist på kartutsnitt under.

  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et testområde for undervannsteknologi i sjøen utenfor Nordmarka næringsområde. Testingen skal omfatte både fastmontert utstyr og undervannsfarkoster. 

Planen vil legge rammer for utplassering av utstyr og installasjoner på sjøbunnen. Eksempler på slike rammer er lokalisering, minimum dybde med tanke på framkommelighet for skipstrafikk, samt krav til fjerning hvis testaktiviteten opphører. 

Planen skal også vurdere rammer for permanente tiltak som steinlegging av deler av sjøbunnen samt avgrensninger på hvor undervannsfarkostene kan ferdes.  

Det foreligger en midlertidig dispensasjon for etablering av testområde for undervannsfarkoster som utløper i 2023. Reguleringsplanen vil åpne for en forlengelse av testaktiviteten i området uten tidsavgrensning. 

Området innenfor planavgrensningen er avsatt til ferdsel i Kommunedelplan for Nordmarka 2019-2050. Ettersom aktiviteten skal foregå på dypt vann, vil framkommeligheten for skipstrafikken inn til næringsområdet bli påvirket i liten grad. 
 
Planarbeidet fører ikke til vesentlige, permanente virkninger for miljø og samfunn, og farleden i Fognafjorden vil heller ikke bli påvirket pga. krav til minimum dybde for installasjoner og farkoster. Arbeidet utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Offentlige myndigheter og organisasjoner vil sammen med privat berørte få egen skriftlig melding. Eventuelle merknader sendes innen 15.01.2021 til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland, eller på e-post: postmottak@strand.kommune.no .