Varsel om oppstart av detaljregulering for hydrogenanlegg på Fiskå, plan 1130202007

Varsel om oppstart av detaljregulering for hydrogenanlegg på Fiskå, plan 1130202007

Fiskå Mølle i Strand kommune har utvidet sitt industriområde med cirka 70 mål. Det foreligger nå et ønske om etablering av et hydrogenproduksjons- og bunkringsanlegg nord på tomten i området FI 7, helt nord / vest på Fiskå Industriområde.

Deler av dette området ligger utenfor dagens byggegrense og er forbeholdt lagring og manøvrering. Bakgrunnen for plasseringen kommer ikke tydelig frem i reguleringsplanen eller planbeskrivelsene fra 2014, men skyldes ønske om å bevare sikt og unngå fortetning av luftrom etter innspill fra naboer nordvest for området.

Det ønskes å søke om en mindre planendring for å få bebygge dette området med et hydrogenproduksjons- og bunkringsanlegg. Anlegget vil være et mindre anlegg med planlagt produksjon på 1000kg pr dag for å betjene Finnøysambandet og omkringliggende næringsvirksomhet.

Anlegget er planlagt å produsere både flytende hydrogen (LH2) og trykksatt hydrogen (CH2).

Dette anses å være i henhold til gjeldene bestemmelser for området:

 

«Planens grense, innhold og formål § 1. Formålet med planen er å legge til rette for industriutbygging for eksisterende og ny virksomhet med behov for adkomst til sjø. Planen omfatter i hovedsak eiendommene gnr/bnr 6/2 og 7/5. § 2. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist med reguleringsgrensen. § 3. Området er regulert til industriområde, boligbebyggelse, næringsbebyggelse, veg, kai, vegetasjonsskjerm, angitt grønnstruktur kombinert med industri, havneområde i sjø og i tillegg hensynssoner og rekkefølgekrav.»

Det planlagte anlegget har lav høyde og vil føre til mindre fortetning jf. hva som kan bygges i dag og vil således imøtekomme innspill om sikt og mindre fortetning av luftrom bedre enn dagens plan. Dette vil også gi naboer forutsigbarhet. Anlegget vil ha støy innenfor grenser godkjent for området i dag.

Samtidig er plassering helt nord på tomten en sikkerhets- og driftsmessig ideell plassering for et hydrogenanlegg pga. hensynssoner som vil ligge på et hjørne ut mot sjø slik at man ikke legger restriksjoner på hverken naboer eller annen industri på tilgrensende areal. Analyser foretatt av Gexcon for området angir at omkringliggende bebyggelse, herunder naboer vil ligge godt utenfor antatte hensynsoner for et slikt anlegg.

PS! Planen ble kalt 1130202006 i referat men er blitt endret til 1130202007 vider i plan prosessen.

Referat oppstartsmøte (PDF, 182 kB)

Planiniativ (PDF, 3 MB)