Varsel om oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelveg Solbakk Grønevoll, plan 1130202004

Samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av planarbeid for detaljregulering på gang- og sykkelveg langs FV 523 fra Solbakk til Grønevoll.

Dette varselet er gitt i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan, se plan- og bygningsloven § 12-3. Strand kommune har i henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 vurdert at planen ikke skal konsekvensutredes. Prosjektet er en mindre justering av allerede regulert gang- og sykkelveg, og Strand kommune som planmyndighet anser at endringene ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Rogaland fylkeskommune har behov for å gjøre noen mindre justeringer for deler av tidligere regulert gang- og sykkelveg mellom Solbakk og Jørpeland, plan-ID 1130201102_A.

I tillegg trenger vi et større areal for midlertidig bygge- og anleggsområde enn det som er regulert i gjeldende plan.

Vi har behov for å justere traséen ved boliger og ved høyspentmast på Solbakk, ved fjellskjæringer i «Kuviksvingen», ved Nagabrua, ved feundergang på Nag og ved «hole eika». Det kan også være aktuelt å lede gang- og sykkelvegen bak tidligere regulerte bussholdeplasser.


Planendringen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredninger (KU), og er i samråd med kommunen, vurdert til ikke å være KU-pliktig.

Konsekvensutredning (PDF, 23 kB)

 

Dersom du har relevante innspill, merknader og opplysninger til planarbeidet, kan disse sendes til Rogaland fylkeskommune per e-post;  eller per brevpost til: Rogaland Fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger.

 

Frist for innspill er 05.08.2020. Vi ber om at eventuelle innspill merkes med saksnummer 2020/49037, og ditt fulle navn og adresse.

Vi besvarer ikke innsendte merknader direkte, men oppsummerer og kommenterer dem som en del av det videre planarbeidet. Innspillene vil i sammen med våre kommentarer følge saken videre til den politiske behandlingen av planforslaget.

Plangrense

Varslingsbrev (PDF, 118 kB)