Varsel om oppstart av detaljregulering av Solheim 1130202001

I henhold til plan- og bygningsloven, §12-8 gjøres det kjent at det er startet opp detaljregulering på gnr. 63 bnr. 37, 300 - 303, Solheim, Idse, Strand kommune.

Planområdet er ca. 15.5 dekar.


Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-område med tillatt spredt boligbygging.


Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur.
Planendringen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredninger (KU), og er i samråd med kommunen, vurdert til ikke å være KU-pliktig.

Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig pr. brev eller mail og rettes til Leite og Howden AS, innen 01.05.2020.
Ystenesgata 12, 6003 Ålesund.