Varsel om oppstart av detaljregulering av Grødem steinbrot, plan 1130201911

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for del av eigedomen gnr./bnr. 2/1 og 3 i Strand kommune.
 
Morten Espedal er forslagsstillar og OSE AS er plankonsulent for planarbeidet.

Planområdet består av eigedomane gnr./bnr. 2/1 og 3. Planområdet er om lag 172 daa.

I kommuneplanen sin arealdelen for Strand kommune har del av planområde formål råstoffutvinning, medan største delen er LNF-formål (landbruk, natur og fritid)
 
Regulering Planområdet er ikkje regulert og det er ikkje regulering pågang i nærområdet. 
 
Det er gjeve løyve for prøvedrift for uttak av lausstein og bygging av traktorveg klasse 7. 

 

Målet med planarbeidet er å leggje til rette for:

  • Steinbrot, med uttak av naturstein/skifer/knuste massar
  • Massedeponi for reine massar
  • Nødvendige bygg og anlegg og interne vegar for steinbrot
  • Regulere opparbeidd tilkomst med framtidig justeringar

 

Merknadar som har verknad eller interesse for planarbeidet kan sendast: 
 
OSE AS på e-post firmapost@oseing.no
 
eller
 
OSE AS Vikeøyrane 7,  6150 Ørsta
 

 Frist for merknadar vert sett til 06.01.2020. Merk fråsegn med P1600.