Offentlig ettersyn av detaljplan for hydrogenanlegg på Fiskå industriområde

Strand kommune har lagt ut forslag til ny detaljplan for hydrogenanlegg på Fiskå industriområde til offentlig ettersyn.

Planforslaget omfatter endring av deler av eksisterende reguleringsplan, og en utvidelse av det regulerte havneområde i sjø. Formålet med planen er å legge til rette for bygging av et hydrogenanlegg lengst nord på det regulerte industriområde, herunder å endre byggegrenser og fastlegge hensynssoner/faresoner for anlegget. Det er medtatt en utvidelse av tidligere regulert kai for direkte fylling av hydrogen til fartøyer.

Planforslaget ligger til offentlig ettersyn frem til 17.02.2021.

Eventuelle merknader til forslaget må sendes innen samme dato til Strand kommune, Postboks 115, 4126 Jørpeland eller e-post.

 

1130202007 Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
1130202007 Plankart (PDF, 539 kB)
1130202007 Reguleringsbestemmelser for Hydrogenanlegg (PDF, 229 kB)
1130202007 ROS-analyse (PDF, 2 MB)
1130202007 Støyberegning (PDF, 2 MB)
1130202007 Technical note (PDF, 381 kB)
1130202007 Illustrasjonsplan (PDF, 5 MB)
1130202007 Illustrasjonsplan ortofoto (PDF, 5 MB)