Kommuneplanens arealdel 2023-2035

Varsel om oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel 2023-2035 og høring av forslag til planprogram.

 

Strand kommune har startet arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel 2023-2035. I tråd med vedtak i kommunestyret 16. desember 2020 legges forslag til planprogrammet ut til offentlig ettersyn. Samtidig gis det varsel om oppstart av arbeidet med kommuneplanen.

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og skal inneholde mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Den består av en samfunnsdel og en arealdel. I denne omgang er det arealdelen som skal revideres.

Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

Viktige avklaringer som blir gjort i planprogrammet er formålet med planarbeidet, teamavgrensning for planen og utredningstema.

Planprogram til offentlig ettersyn. (PDF, 8 MB)

Politisk behandling av planprogrammet.

 

Frist for innspill og merknader til planprogrammet er 31. mars 2021 og kan sendes på epost til postmottak@strand.kommune.no eller pr post til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland . Merkes med refnr 20/356.

Har du spørsmål om kommuneplanens arealdel eller planprogrammet kan du kontakte kommuneplanlegger Åge Eivind Aslaksen på e-post age.eivind.aslaksen@strand.kommune.no eller telefon 51 74 30 00.