Kommuneplanens arealdel 2023-2035: Kunngjøring av fastsatt planprogram, arealstrategi og innspillsrunde

Strand kommune inviterer til å sende inn arealinnspill til kommuneplanens arealdel basert på fastsatt planprogram og vedtatt arealstrategi. Frist for innspill er 30.06.2022.

Arealdelen skal fastlegge hva de forskjellige arealene i kommunen skal brukes til, og er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de målene som er vedtatt for kommunens utvikling blant annet i kommuneplanens samfunnsdel. Arealdelen skal også ivareta nasjonale og regionale interesser. Planprogrammet til planen gjør rede for formålet med planarbeidet, hva det skal fokuseres på, samt planprosess og utredningsbehov.

Kommunestyret fastsatte planprogrammet (PDF, 8 MB) for kommuneplanens arealdel i møte 16.06.2021 (sak 044/21). Her ble det blant annet vedtatt at det skal utarbeides en arealstrategi som et eget steg i planprosessen.

I det politiske vedtaket for arealstrategi ble det fastsatt langsiktige, overordnede prinsipper for arealbruk. Arealstrategien skal gi innbyggere og andre et godt grunnlag for selv å vurdere om egne arealinnspill er i samsvar med kommunens mål og strategier.

Etter innspills-runden vil alle innspill vil bli vurdert for om de er i samsvar med vedtatt arealstrategi. De innspill som blir vurdert som ikke å være i samsvar med arealstrategien vil det mest sannsynlig ikke bli gjennomført en full konsekvensutredning for, med mindre det politisk blir vedtatt at enkelte av disse likevel skal konsekvens-utredes. Alle innspill vil imidlertid bli kommentert ved politisk førstegangsbehandling av planforslaget. Etter førstegangsbehandling sendes planforslaget ut på høring før sluttbehandling. 

Videre planprosess, inkludert blant annet innbygger-medvirkning er beskrevet i planprogrammet. Framdriften er forsinket i forhold til fastsatt planprogram, men målsettingen er førstegangsbehandling av planforslaget innen utgangen av året.

Arealstrategien inneholder ulike lokaliseringskriterier for ulike typer innspill som vist i tabellen under. Mer informasjon om kriteriene for de ulike innspills-typene kan du få under:

Boligområder på og mellom Tau og Jørpeland

Jordvern
· Strand kommune skal være restriktiv med omdisponering av jordbruksareal så lenge det finnes alternative lokaliseringer av bolig og næring som ikke legger beslag på jordbruksareal. Strand kommune skal også tilstrebe arealeffektiv utnyttelse av eksisterende utbyggingsområder for å sikre at det blir minst mulig behov for å omdisponere jordbruksareal.

· Strand kommune setter som mål at maksimum 4 dekar jordbruksareal i gjennomsnitt per år omdisponeres i planperioden 2023-2035, men kommunen skal likevel jobbe for at omdisponeringen blir så lav som mulig.

Prinsipper og lokaliseringskriterier
· Hovedtyngden av befolkningsveksten i kommunen skal skje innenfor allerede regulerte boligområder på Jørpeland og Tau.
· Kommunen skal prioritere høyere å bidra med å realisere boligprosjekter i sentrumsområdene i forhold til i utkanten av tettstedene, slik at tettstedene i større grad blir utviklet innenfra og ut.
· Fortetting skal i hovedsak skje i nærheten av bussrutene med høyest frekvens i kommunen (rute 100 og 101).

Innspillene, inkludert eventuell ny adkomstvei, skal ikke omfatte:

· fulldyrka eller overflatedyrka mark
· områder med utvalgte naturtyper eller rødlistearter
· områder med myr eller høybonitets skog
· områder med mulig naturfare for flom og skred i henhold til NVEs aktsomhetskart
· områder med inngrepsfri natur pluss 1 km buffer rundt områdene

Boligområdene skal fortrinnsvis være plassert:

· innenfor tettstedsavgrensingen for Tau og Jørpeland eller ved kystlinja mellom disse
· nærmere enn 500 meter i luftlinje fra bussholdeplass for rute 100 eller 101
· Det skal være mulig å etablere et offentlig tilgjengelig friområde med en bredde på minimum 50 meter i forkant av bebyggelsen ned mot sjøen.
· Det skal ikke være eksisterende boligbebyggelse i bakkant av foreslåtte områder som får redusert bokvalitet.

Kartet under viser lokaliseringskriteriene for nye boligområder på og mellom Tau og Jørpeland.

I kartet under er områder vist med rødlig/lilla/mørkegrå flater er områder som innspillene ikke skal omfatte. For Døviga, Diket, Kjølevik, Tauvågen, Kvam, Heiabakkane, Barka-Brekka og Tungland er det utarbeidet Faresonekartlegging (PDF, 6 MB) for skred. Disse har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for områdene som faresonekartene dekker. Dersom ditt arealinnspill er innenfor dekningsområdet for rapporten gjelder ikke aktsomhetssonene for skred her og kan slås av i kartlag-menyen. 

Områder vist med grønn farge er områder hvor innspillene fortrinnsvis skal være plassert. I tillegger er grenselinje for avstand over 500 meter til bussholdeplass vist med røde sirkler.  Noen av kriteriene for hvor boligområder fortrinnsvis skal lokaliseres er ikke vist i kartet, men kun forklart i teksten ovenfor.   

Fullskjermsvisning av kartet (Her er det mulig å klikke i kartet for å få mer info)

 

Boligområder i bygdene

Jordvern
· Strand kommune skal være restriktiv med omdisponering av jordbruksareal så lenge det finnes alternative lokaliseringer av bolig og næring som ikke legger beslag på jordbruksareal. Strand kommune skal også tilstrebe arealeffektiv utnyttelse av eksisterende utbyggingsområder for å sikre at det blir minst mulig behov for å omdisponere jordbruksareal.

· Strand kommune setter som mål at maksimum 4 dekar jordbruksareal i gjennomsnitt per år omdisponeres i planperioden 2023-2035, men kommunen skal likevel jobbe for at omdisponeringen blir så lav som mulig.

· Det skal være mulig å bosette seg i bygdene i kommunen, men det skal ikke åpnes opp for større bilbaserte satellitt-byggefelt i direkte konkurranse med boligområdene på Tau og Jørpeland.
· Nye boligområder skal fortrinnsvis lokaliseres i nærheten av eksisterende offentlig infrastruktur for vann og avløp der dette er tilgjengelig i grunnkretsen.
· Nye områder for tunbebyggelse vil erstatte dagens områder for spredt boligbebyggelse i LNF-områder.

Prinsipper og lokaliseringskriterier
Innspillene, inkludert eventuell ny adkomstvei, skal ikke omfatte:

· fulldyrka eller overflatedyrka mark
· områder med utvalgte naturtyper eller rødlistearter
· områder med myr eller høybonitets skog
· områder med mulig naturfare for flom og skred i henhold til NVEs aktsomhetskart 
· områder med inngrepsfri natur pluss 1 km buffer rundt områdene

· Det legges opp til en boligreserve på 5 boliger per 100 innbyggere i følgende grunnkretser:
Idse (6 boliger), Bjørheimsbygd (17 boliger), Voster (9 boliger), Kjølevik (16 boliger fordelt mellom Alsvik, Kjølevik og Vervik), og Sørskår (5 boliger)
· For Fiskå legges det opp til en boligreserve på 15 boliger per 100 innbyggere (41 boliger).
· For Kolabygda legges det opp til en boligreserve på 10 boliger per 100 innbyggere (16 boliger).
· Nye boligområder skal være lokalisert nærmere enn 500 meter fra eksisterende busstrase for buss i ordinær rutetrafikk.
· Innspill skal enten være utvidelse av eksisterende boligområder eller tunbebyggelse med 5-10 boenheter.

Kartet under viser lokaliseringskriteriene for nye boligområder i bygdene. 

Områder vist med rødlig/lilla/mørkegrå flater er områder som innspillene ikke skal omfatte. For Døviga, Diket, Kjølevik, Tauvågen, Kvam, Heiabakkane, Barka-Brekka og Tungland er det utarbeidet Faresonekartlegging (PDF, 6 MB) for skred. Disse har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for områdene som faresonekartene dekker. Dersom ditt arealinnspill er innenfor dekningsområdet for rapporten gjelder ikke aktsomhetssonene for skred her og kan slås av i kartlag-menyen. 

Fullskjermsvisning av kartet (Her er det mulig å klikke i kartet for å få mer info)

 

Fritidsboliger

Jordvern
· Strand kommune skal være restriktiv med omdisponering av jordbruksareal så lenge det finnes alternative lokaliseringer av bolig og næring som ikke legger beslag på jordbruksareal. Strand kommune skal også tilstrebe arealeffektiv utnyttelse av eksisterende utbyggingsområder for å sikre at det blir minst mulig behov for å omdisponere jordbruksareal.

· Strand kommune setter som mål at maksimum 4 dekar jordbruksareal i gjennomsnitt per år omdisponeres i planperioden 2023-2035, men kommunen skal likevel jobbe for at omdisponeringen blir så lav som mulig.

Prinsipper og lokaliseringskriterier
Innspillene, inkludert eventuell ny adkomstvei, skal ikke omfatte:
· fulldyrka eller overflatedyrka mark
· områder med utvalgte naturtyper eller rødlistearter
· områder med myr eller høybonitets skog
· områder med mulig naturfare for flom og skred i henhold til NVEs aktsomhetskart
· områder med inngrepsfri natur pluss 1 km buffer rundt områdene

Nye områder for fritidsbebyggelse skal enten være utvidelser av eksisterende områder for fritidsbebyggelse eller nye områder nærmere enn 200 meter fra eksisterende bebyggelse. Vurdering av behov for bilvei må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

I kartet under er områder vist med rødlig/lilla/mørkegrå flater er områder som innspillene ikke skal omfatte. For Døviga, Diket, Kjølevik, Tauvågen, Kvam, Heiabakkane, Barka-Brekka og Tungland er det utarbeidet Faresonekartlegging (PDF, 6 MB) for skred. Disse har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for områdene som faresonekartene dekker. Dersom ditt arealinnspill er innenfor dekningsområdet for rapporten gjelder ikke aktsomhetssonene for skred her og kan slås av i kartlag-menyen. Eksisterende områder med fritidsbebyggelse er ikke vist med en egen farge kartet, men enkelthytter viser i kartet når det zoomes nok inn. 

Fullskjermsvisning av kartet (Her er det mulig å klikke i kartet for å få mer info)

Naustområder og småbåthavner

Jordvern
· Strand kommune skal være restriktiv med omdisponering av jordbruksareal så lenge det finnes alternative lokaliseringer av bolig og næring som ikke legger beslag på jordbruksareal. Strand kommune skal også tilstrebe arealeffektiv utnyttelse av eksisterende utbyggingsområder for å sikre at det blir minst mulig behov for å omdisponere jordbruksareal.

· Strand kommune setter som mål at maksimum 4 dekar jordbruksareal i gjennomsnitt per år omdisponeres i planperioden 2023-2035, men kommunen skal likevel jobbe for at omdisponeringen blir så lav som mulig.

Prinsipper og lokaliseringskriterier
Innspillene, inkludert eventuell ny adkomstvei, skal ikke omfatte:

· fulldyrka eller overflatedyrka mark
· områder med utvalgte naturtyper eller rødlistearter
· områder med myr eller høybonitets skog
· områder med mulig naturfare for flom og skred i henhold til NVEs aktsomhetskart 
· områder med inngrepsfri natur pluss 1 km buffer rundt områdene

Av hensyn til strandsonevernet skal nye områder primært være utvidelser av eksisterende bebygde områder som fellesanlegg.

I kartet under er områder vist med rødlig/lilla/mørkegrå flater i kartet under er områder som innspillene ikke skal omfatte. For Døviga, Diket, Kjølevik, Tauvågen, Kvam, Heiabakkane, Barka-Brekka og Tungland er det utarbeidet Faresonekartlegging (PDF, 6 MB) for skred. Disse har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for områdene som faresonekartene dekker. Dersom ditt arealinnspill er innenfor dekningsområdet for rapporten gjelder ikke aktsomhetssonene for skred her og kan slås av i kartlag-menyen. 

Fullskjermsvisning av kartet (Her er det mulig å klikke i kartet for å få mer info)

Næringsområder for arealkrevende næringsvirksomhet

Jordvern
· Strand kommune skal være restriktiv med omdisponering av jordbruksareal så lenge det finnes alternative lokaliseringer av bolig og næring som ikke legger beslag på jordbruksareal. Strand kommune skal også tilstrebe arealeffektiv utnyttelse av eksisterende utbyggingsområder for å sikre at det blir minst mulig behov for å omdisponere jordbruksareal.

· Strand kommune setter som mål at maksimum 4 dekar jordbruksareal i gjennomsnitt per år omdisponeres i planperioden 2023-2035, men kommunen skal likevel jobbe for at omdisponeringen blir så lav som mulig.

Prinsipper og lokaliseringskriterier
· Nordmarka næringsområde skal være kommunens primære område for arealkrevende næringsvirksomhet.

Innspillene, inkludert eventuell ny adkomstvei, skal ikke omfatte:

· fulldyrka eller overflatedyrka mark
· områder med utvalgte naturtyper eller rødlistearter
· områder med myr eller høybonitets skog
· områder med mulig naturfare for flom og skred i henhold til NVEs aktsomhetskart 
· områder med inngrepsfri natur pluss 1 km buffer rundt områdene

I kartet under er områder vist med rødlig/lilla/mørkegrå flater områder som innspillene ikke skal omfatte. For Døviga, Diket, Kjølevik, Tauvågen, Kvam, Heiabakkane, Barka-Brekka og Tungland er det utarbeidet Faresonekartlegging (PDF, 6 MB) for skred. Disse har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for områdene som faresonekartene dekker. Dersom ditt arealinnspill er innenfor dekningsområdet for rapporten gjelder ikke aktsomhetssonene for skred her og kan slås av i kartlag-menyen. 

Fullskjermsvisning av kartet (Her er det mulig å klikke i kartet for å få mer info)

Publikumsrettede eller besøks-/arbeidsplassintensive funksjoner

Lokaliseringskriterier for publikumsrettede eller besøks-/arbeidsplassintensive funksjoner
· Publikumsrettede eller besøks-/arbeidsplassintensive funksjoner skal fortrinnsvis
lokaliseres i sentrumsområdene på Jørpeland og Tau.
· Regiondelssenteret Jørpeland utvikles med sikte på å styrkes som senter for hele kommunen. Publikumsrettede eller besøks-/arbeidsplassintensive funksjoner som bare gis på ett sted i Ryfylke bør lokaliseres i Jørpeland sentrum.
· I lokalsenteret Tau lokaliseres publikumsrettede eller besøks-/arbeidsplassintensive funksjoner for Taus omland.

Andre innspill

For andre typer innspill enn de som er nevnt i denne tabellen angir ikke arealstrategien lokaliseringskriterier.  

Hvordan sende inn et arealinnspill?

Arealinnspillet må minimum inneholde en kartskisse som viser avgrensningen av den foreslåtte arealendringen, og eventuell nødvendig ny adkomstvei. Det må også lages en beskrivelse av omfanget, enten i antall kvadratmeter BYA, BRA eller antall enheter samt hvilken bebyggelsestype man foreslår (rekkehus, enebolig etc.) og byggehøyde. I tillegg må det legges ved en utfylt sjekkliste (DOCX, 16 kB), blant annet med informasjon om lokalisering, risiko, og konsekvenser av arealendringen samt hvordan innspillet bygger opp om målene i kommuneplanens samfunnsdel og planprogrammet. 

Kart der du kan finne informasjon for å fylle ut skjemaet:

Kommunekart.com

Temakart Rogaland

Naturbase.no

Innspillene merkes med "Arealinnspill til kommuneplanens arealdel" og sendes til Strand kommune postboks 115, 4126 Jørpeland eller e-post: postmottak@strand.kommune.no .

Dersom du har spørsmål angående arealinnspill kan du ta kontakt med kommuneplanlegger Anita Ellefsen Hus på telefon 51 74 30 93 eller på e-post: anita.ellefsen.hus@strand.kommune.no eller avtale et møte for veiledning.