Høring - Trivsel i fokus – Oppvekst i Strand 2018-2030

Trivsel i fokus – Oppvekst i Strand 2018-2030 er forslag til en helhetlig

plan for barn og unges oppvekst i Strand Illustrasjon av barn - Klikk for stort bilde

kommune. Planen legges nå ut på høring.

Oppvekstplanen er bygget på Sjumilssteget, en modell for å sette barnekonvensjonen ut i praksis i kommunene. Syv artikler i FNs barnekonvensjon utgjør syv steg for barn og unges oppvekst.

  • Steg 1 Medbestemmelse
  • Steg 2 God omsorg
  • Steg 3 Særskilt vern og støtte
  • Steg 4 Vern mot overgrep
  • Steg 5 Fullverdig liv
  • Steg 6 God helse
  • Steg 7 God utdanning

 

Planen gir en beskrivelse av nåsituasjonen og et ønsket fremtidsbilde, og definerer Strand kommunes mål og strategier for hvert steg. I planprosessen har barn og unges medvirkning i planen vært sentral. Det vises for øvrig til planforslaget for nærmere omtale av planprosessen og hvordan Strand kommune skal arbeide for å sikre barn og unge i kommunen en god oppvekst.

 

Dokumenter

 

 

I tråd med vedtak i Levekårsutvalget 13. mars 2018 er planen lagt ut på høring. Høringsfristen er satt 27. april 2018.

 

Vi ønsker at flest mulig leser utkastet til planen og engasjerer seg i planen i høringsperioden. Vi er takknemlige for alle innspill til planen. Det er spesielt ønskelig med innspill på hva Strand bør jobbe videre med for å sikre barn og unge i kommunen en god oppvekst. Det kan være innspill knyttet til prioritering av et steg eller en strategi, eller konkrete innspill på tiltak i planen.

 

Innspill kan sendes via kommunens hjemmeside skriv høringsuttalelse her, på e-post til postmottak@strand.kommune.no eller til

Strand kommune, Postboks 115, 4126 Jørpeland. Merkes med refnr 18/610.

 

Har du spørsmål til planen eller høringen kan du kontakte plan- og utredningsleder Fay Veronika Kristensen på epost fay@strand.kommune.no eller mobil 980 94 818.