Høring – regler for bruk av Jørpelandsholmen

Kommunestyret behandlet sak 10/18, «Regler for bruk av Jørpelandsholmen til kulturarrangement mm», den 02.05.2018. Regelverket skal tilrettelegge for at et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for allmennheten kan finne sted på Jørpelandsholmen. Samtidig skal det sikres at aktivitetene ikke medfører betydelig unødig sjenanse eller medfører unødvendig hinder for den faste virksomheten som foregår på holmen.

Kommunestyret har vedtatt  regler for bruk av Jørpelandsholmen til arrangement mm (PDF, 413 kB). Se også møtebok  (PDF, 147 kB) fra kommunestyremøtet. Basert på innspill fra høringen og evaluering fra kommunen for sommeren 2018 tas saken opp for ny evaluering i kommunestyret høsten 2018.
 
Saken er sendt på høring til frivillige lag og organisasjoner, konsertarrangører, Ryfylkebyen handelsforening, og andre berørte parter, samt offentliggjøres i Strandbuen.
   
Uttalelser/innspill til saken må være skriftlige og sendes på e- post: postmottak@strand.kommune.no  eller til adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland, innen 3. september 2018.