Høring: Plan for helse og omsorg 2019-2025 - helse og omsorg i en ny tid

Strand kommune utviklet en helse og omsorgsplan. Planen har vært i en førstegangsbehandling i Levekårsutvalg og legges nå ut for høring til kommunens innbyggerne og aktuelle lag og foreninger med frist 27. september 2019.

 

Selv om planen er utarbeidet sammen med innbyggerne og andre, gir høringsrunden en siste mulighet å påvirke planen slik at den blir et best mulig verktøy for kommunen administrasjon og at innbyggerne og andre interessenter kan kjenne seg igjen i dens strategier og om den er hensiktsmessig formulert.

Spørsmål til høringsinstansene kan være:

  • Er de strategiske temaer relevant for dere?
  • Treffer de strategier og tiltak de utfordringer kommunen og innbyggerne står overfor?
  • Har dere forslag til andre strategier eller tiltak enn de som er i planen?
  • Er det formuleringer som burde vært annerledes?

Les hele planen her:

 

Høringsuttalelser sendes til postmottak@strand.kommune.no eller via webskjema. Ved innsending på webskjema kan saksnummer 19/1353 oppgis i feltet Saksnr./refnr.