Høring om Strand kommunes retningslinjer for tilskudd til frivillige lag og organisasjoner

Strand kommune har en rekke tilskuddsordninger som frivillige lag og organisasjoner kan søke på. Disse er nå revidert og Strand kommunestyre har vedtatt at de skal sendes på høring til kommunens frivillige lag og organisasjoner. Høringsfristen er satt til 12.04

Målet med høringsrunden er å avdekke om frivilligheten synes retningslinjene er ordnet og formulert på en hensiktsmessig måte. Spørsmål til høringsinstansene kan være:

Er dagens tilskuddsordninger til hjelp for dere?

Har dere forslag til andre tilskuddsordninger enn de som er på lista?

Er det formuleringer eller regler i retningslinjene som burde vært annerledes?

Retningslinjene er publisert digitalt på https://www.strand.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/ 

Høringsuttalelser sendes til postmottak@strand.kommune.no eller via webskjema. Ved innsending på webskjema kan saksnummer 19/114 oppgis i feltet Saksnr./refnr.