Høring - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2022-2026

Du ser det ikke før du tror det. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2022-2026 er første utkast til revidert handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Strand kommune. Levekårsutvalget sender nå ut planen på høring. Frist for innspill er 23.9.22.

Formålet med handlingsplanen mot vold i nære relasjoner er å sikre at kommunen har fokus på forebygging av vold og overgrep og at berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud. Dette tilbudet skal være kunnskapsbasert og samordnet slik at vi som kommune oppfyller lovens krav om å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Hele levekårssaken inkludert utkast til plan kan leses her: sak 019/22 levekårsutvalget


Eventuelle kommentarer og høringsinnspill kan sendes til postmottak@strand.kommune.no innen 23.september 2022.