Godkjent plan: Områderegulering Tau sentrum øst. Plan 1130201710

Kommunestyret i Strand godkjente områderegulering for Tau sentrum øst, plan 1130201710, i møtet 07.11.18 (saksnr. 056/18).

Strand kommune har godkjent områderegulering for Tau sentrum øst. Plan 1130201710.

Formålet med planen er å legge til rette for ny kirke, nye Tryggheim skole, forretning- og næringslokaler, nye byboliger, torg, parkeringsareal og tilhørende infrastruktur. Det legges opp til å endre utforming av tilgrensende, regulert vegsystem som blant annet innebærer at tidligere regulert rundkjøring erstattes med T-kryss.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 03.01.19.

Eventuell klage sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland

E-post: postmottak@strand.kommune.no

: