Godkjent plan: Detaljregulering for skoleområdet Tau og Krossvatnet Plan 1130201602

Strand kommunestyre har godkjent plan: Detaljregulering for skoleområdet Tau og Krossvatnet, plan 1130201602

Strand kommunestyre har godkjent detaljregulering for skoleområdet Tau og Krossvatnet, plan 1130201602, 30.05.18 i sak 029/18.

Planområdet omfatter Tau skole, Tau ungdomsskole, Strand videregående skole med tilhørende arealer, Krossvatnet og Tauånå m.m. Formålet med planarbeidet har vært å legge til rette for en samlet plan for skoleområdet med tilhørende kjøreveger- og gang- sykkelveger. I tillegg definerer planen friområder, idrettsområdet, turstinettverket innenfor området, vassdraget, barnehage og del av eksisterende boligområde tilgrensende vassdraget og Krossvatnet

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 04.07.18.

Eventuell klage sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland.
E-post: postmottak@strand.kommune.no.