Godkjent detaljregulering for felt S9 Jørpeland sentrum, plan 1130201607-M1

Plan 1130201607-M1 Detaljregulering for felt S9 Jørpeland sentrum Strand kommune er godkjent av Strand kommune.

Detaljplanen er en samlet plan for delfeltet S9 hvor det legges til rette for bygging av felles bolig/forretning og bolig samt grønnstruktur.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland


Eventuelle klage sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland.
E-post: postmottak@strand.kommune.no.