Publisert 07.07.2011
Plan 10-18: Godkjent reguleringsplan for Kaibakken på Tau

Planen omfatter området mellom Ryfylkevegen, Bergtunvegen og Vågadalsvegen som reguleres til boligformål, delvis med konsentrert bebyggelse. En mindre del av området langs Bergtunvegen reguleres til forretnings- og kontorformål.

Publisert 04.07.2011
Plan 10-16: Godkjent reguleringsplan for en del av rv 13 gjennom Jørpeland, fra Tunglandsbrua til Fiskåna

Planen omfatter strekningen fra Tunglandsbrua til ca 50 m vest for Fiskåna. I tillegg omfatter planen deler av tilgrensende veger for tilpasning til nye kryssutforminger, herunder utvidelse av Dalavegen fra riksvegen til Førlandsvegen.

Det er gjort enkelte endringer i forhold til forslaget som var til offentlig ettersyn.

Ferdigbehandling av den vestre delen av forslaget som var til offentlig ettersyn er foreløpig utsatt.

Publisert 04.07.2011
Plan 10-16: Godkjent reguleringsplan for en del av rv 13 gjennom Jørpeland, fra Tunglandsbrua til Fiskåna

Planen omfatter strekningen fra Tunglandsbrua til ca 50 m vest for Fiskåna. I tillegg omfatter planen deler av tilgrensende veger for tilpasning til nye kryssutforminger, herunder utvidelse av Dalavegen fra riksvegen til Førlandsvegen.

Det er gjort enkelte endringer i forhold til forslaget som var til offentlig ettersyn.

Ferdigbehandling av den vestre delen av forslaget som var til offentlig ettersyn er foreløpig utsatt.

Publisert 09.06.2011

Planen omfatter fortetting av tidligere regulert hytteområde med 7 hytter. Planen omfatter i tillegg større friluftsområder samt justering av vegsystem og reguleringsestemmelser.

Publisert 09.06.2011

Planen omfatter fortetting av tidligere regulert hytteområde med 7 hytter. Planen omfatter i tillegg større friluftsområder samt justering av vegsystem og reguleringsestemmelser.

Publisert 02.05.2011
 

Planens formål er regulering av areal for mellomlagring og gjenbruk av tunnelmasser, midlertidig anleggsveg samt plass for midlertidige bygg som brakkerigg og verksted. Arealene skal på sikt tilbakeføres til landbruksformål. Planen omfatter i tillegg enkelte eksisterende boliger og hytter.

Publisert 02.05.2011
 

Planens formål er regulering av areal for mellomlagring og gjenbruk av tunnelmasser, midlertidig anleggsveg samt plass for midlertidige bygg som brakkerigg og verksted. Arealene skal på sikt tilbakeføres til landbruksformål. Planen omfatter i tillegg enkelte eksisterende boliger og hytter.

Publisert 04.04.2011
 

Planen omfatter en boligtomt samt område for vern av kulturminne.

Publisert 04.04.2011
 

Planen omfatter en boligtomt samt område for vern av kulturminne.

Publisert 03.02.2011

Planen omfatter et område på ca 6 daa mellom Tunglandsvegen og sjøen.

Publisert 03.02.2011

Planen omfatter et område på ca 6 daa mellom Tunglandsvegen og sjøen.

Publisert 03.02.2011

Planen omfatter justeringar i tidligere regulert boligområde og en utvidelse av dette med tre tomter.

Publisert 03.02.2011

Planen omfatter justeringar i tidligere regulert boligområde og en utvidelse av dette med tre tomter.

Publisert 06.01.2011

Strekning 1 omfatter utvidelse med fortau fra Vostervegen til avkjørsel til Nordre Strand oppvekstsenter.

Strekning 2 omfatter endring av tidligere trasé ved Fiskå Bakeri. Tidligere regulert ny vegparsell utgår og nåværende veg utvides og får fortau. Tidligere regulerte byggeområde sør for vegen videreføres i planen.

Publisert 06.01.2011

Strekning 1 omfatter utvidelse med fortau fra Vostervegen til avkjørsel til Nordre Strand oppvekstsenter.

Strekning 2 omfatter endring av tidligere trasé ved Fiskå Bakeri. Tidligere regulert ny vegparsell utgår og nåværende veg utvides og får fortau. Tidligere regulerte byggeområde sør for vegen videreføres i planen.

Publisert 06.01.2011

Hyttestørrelsen er økt til 90 m²

Publisert 06.01.2011

Hyttestørrelsen er økt til 90 m²

Publisert 06.01.2011

Endringen gjelder utforming av moloer og flytebrygger innen tidligere regulert område. Ny plan har plass for et større antall båter og et større bygg for boder enn tidligere plan.

Publisert 06.01.2011

Endringen gjelder utforming av moloer og flytebrygger innen tidligere regulert område. Ny plan har plass for et større antall båter og et større bygg for boder enn tidligere plan.