Godkjent reguleringsplan - endring i reguleringsplanen for Fiskå

I reguleringsplanen for Fiskå er det gjort endring i reguleringsbestemmelsene slik at rekkefølgekrav om skjermende bebyggelse ved planlagt båthavn er fjernet.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland. Eventuell klage må fremsettes skriftlig for Strand kommune innen tre uker, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9, 12-12- og 12-14 samt forvaltningslovens kapittel VI.