Publisert 17.06.2010

Maksimal hyttestørrelse er endret til 90 m² bebygd areal på visse vilkår.

Publisert 17.06.2010

Rekkefølgekrav om skjermende bebyggelse ved område G1 for fritidsbebyggelse er fjernet.

Publisert 04.06.2010

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8, gis det melding om at det settes i gang arbeid med detaljregulering, for hotell og serviceområde, i Åvegen, i Strand kommune.

Publisert 03.05.2010

Som det fremgår av vedlagte annonse er det varslet planarbeid Lynghaug boligområde. Formålet er å utvide tidligere regulert boligområde mot nord med ca 4 daa.

Publisert 27.04.2010

Strand kommune har godkjent reguleringsplan for Heng. Planområdet fremgår av vedlagt kart.

Publisert 14.04.2010

Reguleringsplan for hytter, gn 61/5 og 10 m.fl., Kvalvåg. Planen gjelder økning av antall hytter i området fra 23 til 30 og justering av vegsystem med mer.

 

Publisert 12.04.2010

Forslag til endring i reguleringsbestemmelsene fro Del av Idsal, gn 62/2 (Idsalkollen hyttefelt) er lagt ut til offentlig ettersyn. Endringen vil bety at maksimal hyttestørrelse økes til 90 m² bebygd areal (BYA)..

Publisert 12.04.2010

I reguleringsplanen for Fiskå er det gjort endring i reguleringsbestemmelsene slik at rekkefølgekrav om skjermende bebyggelse ved planlagt båthavn er fjernet.

Publisert 12.04.2010

Eksisterende kryss til eiendommene Ryfylkevegen 1177-1195 er planlagt utvidet for bl.a. å gi adkomst til nytt boligområde.

Publisert 08.03.2010

Forslag til endring av regulert hyttestørrelse i reguleringsplanen for hytter på Idsal, gn 62/1 er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 26.04.10. Maksimal hyttestørrelse foreslås endret til 90 m² bebygd areal (BYA).

Publisert 08.03.2010

Forslag til reguleringsplan for endring av riksvegen med tunnel langs Tysdalstraen er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 26.04.10. Planen omfatter ny tunnel langs store deler av Tyssdalsvatnet og tilpasning til eksisterende trase på Vatne, herunder endringer i avkjørsler med mer samt områder for permanent og/eller midlertidige massedeponiområder.

Publisert 08.03.2010

Forslag til reguleringsplan for barnehage med mer på Fjelltunvegen (Klippen) er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 26.04.10. Planen omfatter gn 44/734, arealet vest for Klippen, et område som foreslås endret fra boligområde til område for offentlig eller privat tjenesteyting, herunder barnehage.

Publisert 26.02.2010

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av planarbeid. Reguleringsplan for gn 53/31 og 53/311 m.fl. på Tungland.