Publisert 10.12.2010

Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Skjersvika Utvikling AS, gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Reguleringsplan for Skjersvika boligfelt, plan 10-19.

Publisert 10.12.2010

AnkoNova gir med dette, på vegne av Strand kommune, iht. plan - og bygningslovens §12-8 melding om at følgende planarbeid blir satt i gang.

Reguleringsplan for utbedring av Rv 13 med G/s-veg, Jørpeland.

Endret og utvidet omrmåde er markert med rødt.

Formålet med planen er å regulere arealer for utbedring av flere eksisterende kryss på Rv 13 og ny gang- og sykkelveg langs denne. Planen vil også omfatte tilstøtende veger til Rv 13, dette gjelder Fjellsvegen, Fjelltunvegen, Kornblomstvegen, Rådhusgaten, Esperantovegen, Stålverksvegen, Dalavegen og Direktør Poulsonsgate.

Publisert 09.12.2010

Planen omfatter utvidelse av eksisterende anlegg med ny molo med mer.

Publisert 09.12.2010

Planen omfatter en boligtomt og områder for vern av kulturminne.

Publisert 09.12.2010

Forslaget omfatter detaljregulering av settefiskanlegget på gn 17/12 inklusiv en del av havneområdet i Tauvågen. Planen omfatter også deler av tilgrensende båthavn, adkomstveg mm. Planen åpner for en sterkere utbygging enn dagens anlegg.

Publisert 27.10.2010

Strand kommunen varsler endringer i plangrensen for områdereguleringen for Skarbekken boligområde på Jørpeland. I forbindelse med planarbeidet har kommunen funnet det hensiktsmessig å utvide plangrensen i nordøst og redusere den i sør slik vedlagte kartutsnitt viser. Endringen berører følgende eiendommer: Gn 48/111, 48/77, 48/87, 48/107, 46/3, 47/642, 47/3 og 47/67, 47/6.

 

Publisert 18.10.2010

I samsvar med § 12-8 i Plan- og bygningsloven, varsler SK Langeland as med dette om oppstart av planarbeid for reguleringsplan for:

Gnr. 25 Bnr. 4, 6 og 11 m.fl. på Vatne i Strand kommune.

 

Publisert 08.10.2010

AnkoNova gir med dette, på vegne av Strand kommune, iht. plan - og bygningslovens §12-8 melding om at følgende planarbeid blir satt i gang.

Formålet med planen er å regulere arealer for utbedring av flere eksisterende kryss på Rv 13 og ny gang- og sykkelveg langs denne. Planen vil også omfatte tilstøtende veger til Rv 13, dette gjelder Fjellsvegen, Fjelltunvegen, Kornblomstvegen, Rådhusgaten, Esperantovegen, Stålverksvegen, Dalavegen og Direktør Poulsonsgate.

Publisert 16.09.2010

Strekning 1 omfatter utvidelse med fortau fra Vostervegen til Nordre Strand oppvekstsenter.

Strekning 2 omfatter endring av tidligere regulerte trasé ved Fiskå Bakeri.

Publisert 13.09.2010

Planen omfatter et område mellom rv13 og sjøen i Notvik, ca 3 km sør for Jørpeland sentrum. Mellom riksvegen og Jøssangvegen omfatter planen 21 boligtomter samt to områder for konsentrert boligbebyggelse. I strandsonen sør for Jøssangvegen omfatter planen friområde og småbåthavn.

Publisert 13.09.2010

Strand kommune har godkjent reguleringsplan for Fiskå Mølle og området rundt. Planen omfatter endringer i tidligere plan og en utvidelse av industriområdet ved Fiskå Mølle.  

Publisert 13.09.2010

Planen gjelder endring av eksisterende plan i et område på ca 6 daa mellom Tunglandsvegen og sjøen. Endringen gjelder vegsystem og tomteinndeling.

Publisert 13.09.2010

Forslaget omfatter justering av tidligere regulerte boligområde med en utvidelse på tre tomter.

 

Publisert 24.06.2010

Planen omfatter et område mellom Bedehusvegen og Rødlandsvegen på Tau og gjelder ny boligbebyggelse på gn 31/77 og endrede avkjørselsforhold med mer.

Publisert 24.06.2010

Endringen gjelder en del av Tunglandsvegen som endres fra regulert gangveg til kjøreveg. Planen omfatter også en mindre justering av Runnane.

Publisert 24.06.2010

Planen omfatter ny tunnel langs deler av Tysdalsvatnet med tilpasning til eksisterende trasé på Vatne, herunder endringer i avkjørsler med mer samt områder for permanente og/eller midlertidige massedeponiområder.

Publisert 17.06.2010

Maksimal hyttestørrelse er endret til 90 m² bebygd areal på visse vilkår.

Publisert 17.06.2010

Maksimal hyttestørrelse er endret til 90 m² bebygd areal på visse vilkår.

Publisert 17.06.2010

Rekkefølgekrav om skjermende bebyggelse ved område G1 for fritidsbebyggelse er fjernet.

Publisert 04.06.2010

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8, gis det melding om at det settes i gang arbeid med detaljregulering, for hotell og serviceområde, i Åvegen, i Strand kommune.