Publisert 14.05.2013

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for utvidelse av hytteområde på Idsal

 

Publisert 12.04.2013

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for veg på Idse slik det fremgår av vedlagte annonse.

Publisert 28.01.2013

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for ”Fjordhagen” i Vervik.

Se vedlagte annonse fra Skagenarkitektene.

 

Publisert 15.01.2013

 

Strand kommune har godkjent reguleringsplan 10-19 for Skjersvik boligfelt. Planen omfatter nåværende reguleringsplan hvor det er gjort enkelte endringer samt utvidelse av boligområdet mot vest.

 

Publisert 21.12.2012
Planstrategi 2012 - 2015

Strand kommune vedtok planstrategi for Strand kommune 2012 – 2015 i møtet 12.12.2012 i sak 69/12. Forslaget var ute på høring i perioden 16.10.2012 – 19.11.2012. Strand kommune mener planstrategien bidrar til å møte de utfordringene kommunen står ovenfor i denne valgperioden.

Publisert 22.10.2012
Planstrategi 2012 - 2015

Strand kommune har sendt forslag til planstrategi 2012 - 2015 til høring. Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven av 2008. Formålet med planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre i lys av utviklingstrekk og utfordringer kommunen står ovenfor, for å legge til rette for en positiv samfunnsutvikling. Planstrategien tar også stilling til om kommuneplanen eller deler av denne skal revideres i denne valgperioden, eller videreføres uten endringer. Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode utarbeide og vedta en planstrategi.

Publisert 03.10.2012
Varslingskart planområde gnr. 31, bnr. 185 m.fl.

Rambøll Arkitektur og plan gir med dette i samsvar med plan- og
bygningsloven §§ 12-8 og 12-11, melding om at arbeid med detaljplan 12-8
blir igangsatt.

Publisert 25.09.2012

Oppstart av reguleringsarbeid på Gnr.63 Bnr.111 med adkomstveg ved Tangane

Det er igangsatt arbeid med detaljplan på Gnr.63 Bnr.111 med adkomstveg på Idse slik det fremgår av vedlagte annonse.
 

Publisert 25.09.2012

Oppheving av deler av plan 10-5: Reguleringsplanen for rv 13, Vatne – Skreppeneset

Strand kommune har opphevet deler av ovennevnte reguleringsplan. Det gjelder den nå uaktuelle østre dagsonen for tunnelen og et område for midlertidig massedeponi, område M5 i planen.

Publisert 12.07.2012

Oppstart av reguleringsarbeid i Taumarka
Det er igangsatt arbeid med områdeplan for boligområde med mer i Taumarka slik det fremgår av vedlagte annonse.

Publisert 25.04.2012

Varsel om oppstart av planarbeid for fortau langs Seljevegen
Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for fortau langs Seljevegen slik det fremgår av vedlagte annonse fra AnkoNova AS.

Publisert 17.02.2012
 
Gang- og sykkelveg langs Bleiåna. I forbindelse med tunnelanlegget langs Tysdalsvatnet foreslås ny g/s-veg langs rv 13 langs Bleiåna fra tidligere regulert g/s-veg på Vatne til eksisterende g/s-veg gjennom Bjørheimsbygd. Planen vil medføre forskyving av riksvegen for å gi plass for g/s-veg på nordsiden av vegen.
Publisert 10.11.2011

Strand kommune har godkjent en mindre planendring på Brauta. Endringa består i at tidligere regulerte fareområde ved høyspentlinjen som nå er fjernet er regulert til boligformål. 

 

Publisert 10.11.2011

I forbindelse med klagebehandling ble tidligere godkjent reguleringsplan redusert i omfang mot nordvest og delvis endret. Endringen består i at et område ble endret fra kombinert formål for forretning/kontor til kombinert formål for forretning/kontor/bolig.

 

 

Publisert 10.11.2011

Strand kommune har godkjent områdeplan for Skarbekken boligområde på Jørpeland. Planen omfatter området ovenfor eksisterende bebyggelse i Røsslyngvegen, Bergflettevegen og Fullshammerstien og øst for Marmorsvingen og Leitevegen. Mot nord og øst avgrenses området av planlagt ringveg. I tillegg omfatter planen et mindre areal ovenfor eksisterende bebyggelse i Klovsteinsfeltet og en mindre utvidelse av Fullshammervegen.

Publisert 03.11.2011
Varsel om oppstart av planarbeid for delområder i Resahagen, Jørpeland

Rambøll Norge as har varslet oppstart av arbeid med detaljregulering av tre delområder i Resahagen boligområde slik det fremgår av vedlegg - se "Les mer" og bla ned til høyre.

Publisert 07.07.2011
Plan 10-18: Godkjent reguleringsplan for Kaibakken på Tau

Planen omfatter området mellom Ryfylkevegen, Bergtunvegen og Vågadalsvegen som reguleres til boligformål, delvis med konsentrert bebyggelse. En mindre del av området langs Bergtunvegen reguleres til forretnings- og kontorformål.

Publisert 04.07.2011
Plan 10-16: Godkjent reguleringsplan for en del av rv 13 gjennom Jørpeland, fra Tunglandsbrua til Fiskåna

Planen omfatter strekningen fra Tunglandsbrua til ca 50 m vest for Fiskåna. I tillegg omfatter planen deler av tilgrensende veger for tilpasning til nye kryssutforminger, herunder utvidelse av Dalavegen fra riksvegen til Førlandsvegen.

Det er gjort enkelte endringer i forhold til forslaget som var til offentlig ettersyn.

Ferdigbehandling av den vestre delen av forslaget som var til offentlig ettersyn er foreløpig utsatt.

Publisert 23.06.2011
Plan 10-21: Detaljregulering Skogstjernevegen til offentlig ettersyn

Planforslaget omfatter fortetting av gn 48/25, 48/28, 48/139, 48/189, 48/428 og 47/73. i tillegg foreslås skogstjernevegen utvidet med fortau frem til Førlandsringen. Enkelte tilgrensende boligtomter inngår i forslaget og reguleres stort sett i samsvar med eksisterende plan.

Publisert 23.06.2011
Plan 10-17: Detaljregulering av hytteområde i Døvik/Buadalen til offentlig ettersyn

Planforslaget omfatter deler av tidligere regulert hytteområde og områder for 22 nye hytter. Planforslaget omfatter også friområder langs sjøen og småbåthavn.