Om anonymitet

Du kan gi anonyme varsler til varslingssekretariatet i Strand kommune. Dersom du velger  å være anonym, bør du tenke over at varslingssekretariatet kan bli forhindret i å få tak i flere opplysninger om saksforholdet, og at saksbehandlingen må avsluttes fordi det ikke foreligger tilstrekkelige bevis.

 

Hvis PC-en som brukes til å sende inn varsel, også brukes av andre eller om den ikke er under din kontroll, vil uvedkommende tilsiktet eller utilsiktet, kunne få tilgang til varselinformasjon med sensitive personopplysninger og varslers identitet hvis den er angitt.

Et varsel vil på sin vei fra varslerens PC til Strand kommune, bli logget en rekke ganger og innholdet i loggingen kan gi holdepunkter for å avdekke en anonym varslers identitet. Offentlig myndigheter vil kunne skaffe seg tilgang til innholdet i loggene.

Ved bruk av telefaks vil nummer på avsenders telefaksnummer normalt fremkomme.

Ved telefonhenvendelser vil varslingssekretariatet ikke se innringers telefonnummer.