Styringsdokumenter og planer

Kommunens styrende dokumenter er:

  • Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035
  • Kommuneplanens arealdel 2012-2022 (planlegges revidert etter samfunnsdel er vedtatt)
  • Trivsel i fokus – Oppvekstplan 2018-2030
  • Helse og omsorgsplan (under utarbeidelse)
  • Overordnet ROS og Beredskapsplan (revideres i 2019)
  • Handlings- og økonomiplanen (årlig rullering)

I tillegg har kommunen vedtatte planer og strategier som konkretiserer på tvers av kommuneplan, sektorplaner og temaplaner. Figuren nedenfor viser dagens plankart. Her finner du også link til gjeldende planer. Revisjon av eksisterende planer eller behov for nye planer blir vurdert i planstrategien. Planstrategien revideres hvert fjerde år, neste gang i 2020.

Kommunal planstrategiKommuneplanens samfunnsdelKommuneplanens arealdelOppvekstplanReguleringsplanerPlan for kultur, idrett og friluftslivStrategisk næringsplanReiselivsplanKulturminneplanPlan for legetjenestenLangtidsplan for fysio- og ergoterapitjenestenUtviklingsplan for StrandaskolenRusmiddelpolitisk handlingsplanFrivillighetserklæringHandlingsplan mot barnefattigdomSmittevernplanGå til Plan for grønn mobilitet og trafikksikkerhet
Styringsdokumenter
Tittel Publisert Type
Budsjett 2020

05.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Budsjett 2020.pdf
Folkehelsekartlegging 2017

30.01.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned folkehelsekartlegging_2017.pdf
Frivillighetserklæring 2019-2022

04.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Frivillighetserklæring 2019-2022.pdf
Kommuneplanens arealdel

07.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanens arealdel.pdf
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035.pdf
Kommunikasjonsstrategi 2012 - 2015

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kommunikasjonsstrategi_strand_kommune_2012_-_2015___vedtatt(1).pdf
Kulturminneplan 2018-2022

12.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kulturminneplan 2018-2022_LEV.pdf
Kulturplan 2016 - 2026

24.01.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kulturplan_2016_vedtatt_02.11.2016_redusert.pdf
Kunngjøring tekstdel - kommuneplan Strand 2012 - 2022

04.03.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kommuneplan_for_strand_kommune_2012_-_2022,_tekstdel_(web_versjon)(1).pdf
Oppvekstplan i Strand 2018-2030

15.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trivsel i fokus - Oppvekst i Strand 2018-2030 endelig vedtatt juni 2018.pdf
Pandemivernplan

oppdatert mars 2020.pdf

10.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Pandemivernplan - oppdatert mars 2020.pdf
Smittevernplan 2020 - versjon februar 2020

04.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Smittevernplan 2020 - versjon februar 2020.pdf
Strand kommunes Veteranplan

15.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strand kommunes Veteranplan(834667)(1).pdf
Trafikksikkerhetsplan for Strand 2017-2018

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikksikkerhetsplan for Strand 2017-2018.pdf
Årsberetning 2019

05.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsberetning 2019_300320.pdf
Årsregnskap 2019

05.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsregnskap 2019.pdf