Plankartet er oppdatert

Kommunestyret vedtok kommuneplanen for Strand kommune den 12. september 2012 i sak 41-12. Nå er kommuneplanens plankart endelig oppdatert i tråd med det politiske vedtaket.

Det er mange grunner til at det har tatt lang tid å oppdatere plankartet, blant annet har kartet blitt oppdatert i tråd med vedtatte reguleringsplaner slik det fremgikk av vedtaket. Med oppdatering menes en forenkling av planformål, dvs. lekeplasser i boligfelt, mindre friområder i byggeområder og marginale parkeringsplasser vises som byggeformål som området hovedsakelig er regulert til. Bakgrunnen for dette er at kommuneplanen er en overordnet og mindre detaljert plan enn reguleringsplaner. Dette arbeidet har vært svært tidkrevende.

Det er totalt 15 hensynssoner i kommuneplanen. 4 av hensynssonene er fremstilt i egne temakart: snøskred, landbruk, biologisk mangfold og friluftsliv. Dersom alle hensynssonene fremstilles i et kart vil plankartet bli lite lesbart. Temakartene er likevel en del av kommuneplanen og er gjort juridisk bindende gjennom bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanen. Oppdaterte bestemmelser og retningslinjer, plankart og hensynssoner er tilgjengelig til høyre i skjermbildet under "filer". 

Kommuneplanen med hensynssoner vil være tilgjengelig på kartinnsynet på kommunens hjemmeside via Smartkommuneportalen de nærmeste dagene. Sosifiler av plankartet bestilles gjennom Infoland.

Kommuneplanen vil ikke bli kunngjort i tråd med plan- og bygningslovens § 11-15 før på nyåret da alle elementene i kommuneplanen ikke er 100% ferdigstilt. Det gjenstår kun noen få korrigeringer i layouten til kommuneplanens tekstdel, samt trykking. Ved kunngjøring blir offentlige instanser og alle som har sendt inn innspill til kommuneplanen tilskrevet, samt planen gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. § 11-15 i plan- og bygningsloven.