Kunngjøring - Kommuneplan Strand kommune 2012 - 2022

Klikk for stort bildeKommuneplan Strand 2012 - 2022

Strand kommunestyre vedtok, i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15, kommuneplan for Strand kommune i møte 12. september 2012 i sak 41-12. Nå er kommuneplanen oppdatert i tråd med det politiske vedtaket.

Den nye kommuneplanen erstatter kommuneplanens arealdel vedtatt i 2003 og kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 1996.

Kommuneplanen består av følgende dokumenter:

  • Tekstdel kap 1-11, samfunnsdel og arealdel inkl. bestemmelser og retningslinjer (web versjon)
  • Plankart: M 1:25 000 (hele kommunen) og M 1:5 000 (Tau og Jørpeland) 
  • Hensynssoner snøskred, landbruk, biologisk mangfold og friluftsliv (4 temakart): M 1:25 000 (hele kommunen) og M 1:10 000 (Tau og Jørpeland).
  • Møtebok fra sak 41-12, 12.09.2012 (ny 2. gangs behandling/sluttbehandling)
  • Møtebok fra sak 08-12, 28.03.2012 (2. gangs behandling)

 

Overnevnte dokumenter er tilgjengelig til høyre i skjermbildet under "filer". Plankartet er også tilgjengelig via Smart-kommune sin kartportal på denne linken

Der kan en bl.a. zoome inn på enkelteiendommer. 

Det er totalt 15 hensynssoner i kommuneplanen. 4 av hensynssonene er fremstilt i egne temakart: snøskred, landbruk, biologisk mangfold og friluftsliv. Dersom alle hensynssonene fremstilles i et kart vil plankartet bli lite lesbart. Temakartene er likevel en del av kommuneplanen og er gjort juridisk bindende gjennom bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanen.

Historikk:

  • Planprogrammet vedtatt: K- sak 45-07, 19.09.2007
  • 1. gangs behandling kommuneplan: K- sak 15-10, 09.06.2010
  • Offentlig ettersyn i perioden: 08.11.2010 - 15.01.2011
  • 2. gangs behandling: K- sak 08-12, 28.03.2012
  • Ny 2. gangs behandling/sluttbehandling: K- sak 41-12, 12.09.2012 

 

Kommuneplanprosessen har vært lang og omfattende. Selv om ikke alle innspill er tatt inn i planen vil vi takke alle som har komt med innspill til kommuneplanen og/eller bidrat underveis i prosessen, for et godt samarbeid. Planen er også et resultat av omfattende dialog med offentlige instanser.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. § 11-15 i plan- og bygningsloven.