Kommuneplan for Strand kommune 2012 - 2020_NY 2. gangs behandling

Kommuneplanen for Strand kommune 2012 - 2020 er klar for sluttbehandling. Kommunestyret vil behandle planen 12. september, og vil her ta stilling til resultatet fra meklingen mellom Strand kommune og regionale myndigheter.

Kommuneplan for Strand kommune ble 2. gangs behandlet i sak 08-12 den 28.03.2012. Da det forelå innsigelser hvor det ikke var enighet mellom kommunen og regionale instanser ble resultatet mekling mellom partene. Meklingen medførte behov for høring på fire omdisponeringer i planen. Endringene har tilknytning til innspill 8 (Fjordhagen), 88 (Kvalvåg), 500 (Rossåsviga) og forslag til omdisp. i Botne.

Rådmannen anbefaler at Strand kommune stadfester planvedtak del A i kommunestyret i sak 08-12 den 28.03.2012 med visse endringer til arealdelen og bestemmelsene i tråd med meklingsprotokollen. Kommuneplanen kan egengodkjennes og kunngjøres. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. § 11-15 i pbl.

Strand kommune kan treffe planvedtak som er i strid med meklingsprotokollen og sende planen og innsigelsen(e), med meklerens tilråding, til departementet, jf. § 5-6 i pbl. Departementet avgjør om innsigelsen(e) skal tas til følge og planen endres. Departementets vedtak kan ikke påklages.

Vedlegg i saken kan lastes ned under fanen "fil" til høyre i skjermbildet. Viser også til andre vedlegg tilknyttet 2. gangs behandling 28.03.2012 (trykk "les mer" under artikkel "Kommuneplan for Strand kommune 2012 - 2020, 2. gangs behandling"). Alle vedleggene er relevante i forbindelse med NY 2. gangs behandling.