Publisert 15.12.2017
Stokkevika

Strand kommune har lagt ut forslag til ny detaljregulering for Stokkavik på Idse til offentlig ettersyn.

Publisert 14.12.2017
Nedre Fjelde II

På vegne av Ryfylke Tomteselskap AS, gir Arkitektkontoret STAV AS i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 melding om at plangrense for plan 1130201706, Nedre Fjelde II blir utvidet.

Publisert 26.10.2017

Strand kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for del av felt S5 i Jørpeland sentrum til offentlig ettersyn.
Planforslaget
ligger til gjennomsyn i Strand kommune, Rådhusgaten 2B, 2. etasje i tiden i tiden 27.10.17 til 12.12.17.

 

Publisert 26.10.2017

Strand kommune varsler om oppstart av planarbeid for eksisterende skoleområde med idrettsanlegg og parkering, i tillegg til tilgrensende travbane, ridesenter og del av friområde, opp til regulert ringveg i gjeldende kommuneplan for Strand.

Publisert 26.10.2017

Strand kommune varseler om oppstart av planarbeid for del av Jørpelandsvassdraget RV13 - Fossen iht. § 12-8 i Plan- og bygningsloven.

 

Publisert 06.10.2017

Strand kommune fremmer forslag til helhetlig landskapsplan for Jørpeland sentrum. Landskapsplanen er en videreføring av gjeldende områdeplan for Jørpeland sentrum, hvor en av bestemmelsene tilhørende områdeplanen, omhandler krav til utarbeidelse av helhetlig landskapsplan.

Publisert 17.08.2017
Oversikskart varsel 1130201707

Arkitektkontoret STAV AS varsler om oppstart av planarbeid i Kvednanesvegen 75 på Tau ihht §12-8 i Plan og bygningsloven

Publisert 15.08.2017
Oversikskart varserl

Arkitektkontoret STAV AS varsler om oppstart av planarbeid for Nedre Fjelde II, Jørpeland ihht § 12-8 i Plan- og bygningsloven

Publisert 07.08.2017
Helistills_Mai2016_Nordmarka_Tau_07

Strand kommune har fastsatt planprogrammet for Kommunedelplan for Nordmarka 2016-2050.

Publisert 02.08.2017
Planavgrensning

 

Oppstart av kommunedelplan og høring av planprogram
 

Strand kommune har startet arbeid med kommunedelplan for Nordmarka 2016-2050.

Kommunedelplanen omfatter et større område mellom Tau og Alsvik, utover selve næringsområdet i Nordmarka. Se planavgrensning over.

Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. 

Publisert 05.07.2017
1130201210 Jørpeland sentrum

Strand kommunestyre godkjente områderegulering for Jørpeland sentrum, plan 1130201210, 24.02.16 

Publisert 30.06.2017

Strand kommune har revidert rusmiddelpolitisk handlingsplan 2017 - 2021 og levekårsutvalget har sendt planen på høring.

Publisert 20.06.2017
Stokkavik

På vegne av grunneiere på Gnr.63 Bnr.13 og 20 i Strand kommune varsler SK Langeland AS om oppstart av planarbeid i hht. §12-8 i Plan- og bygningsloven

Publisert 19.05.2017
Plankart

Strand kommunestyres planvedtak 15.06.2016 for reguleringsplanen for Krogevoll er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementen

Publisert 25.04.2017

Plan 10-23 for RV 13 fra Fiskåna til Tuåna og veg til Nedre Barkvedvegen er godkjent av Strand kommunestyre

Publisert 22.12.2016
Planstategi

Rådmannen har utarbeidet et forslag til planstrategi 2016-2020. .

 

Publisert 21.03.2016

Godkjent detaljeregulering 1130201502 Storevikhammeren.

Strand kommune har godkjent reguleringsplan for inntil 34 boliger på Gnr 53 Bnr 180 mellom Ryfylkevegen og Jøssangvegen.

 

 

Publisert 03.03.2016

Søknad om oppdrett av marine arter ved Strand videregående skole i Strand kommune er lagt ut til offentlig ettersyn.
 

Rogaland fylkeskommune har søkt om landbasert oppdrett av marine arter i en ny akvahall ved Strand videregående skole. Fiskeoppdrett vil inngå i en ny studielinje (blå linje) ved skolen.

Publisert 16.02.2016
Tau sentrum vest illustrasjon.JPG

Strand kommunestyre har godkjent ovennevnte detaljeplan på Tau den 16.12.2015 i sak 077/15.

Publisert 07.10.2015
Kart.jpg

Statens vegvesen har lagt forslag til kommunedelplan for rassikring av deler av rv 13 ut til offentlig ettersyn. Planen skal fastsette trase for rassikret veg. Deler av fremtidig tunnel ligger i Strand kommune.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751