Publisert 14.03.2018
Oppvekst i strand 1

Trivsel i fokus – Oppvekst i Strand 2018-2030 er forslag til en helhetlig

plan for barn og unges oppvekst i Strand

kommune. Planen legges nå ut på høring.

Publisert 02.03.2018
Oversiktskart Dalen steinbrudd

Aros Arkitekter AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang, detaljregulering for Dalen steinbrudd plan 1130201801 

Publisert 13.02.2018
felt S4

Strand kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for felt S4 Jørpeland sentrum til offentlig ettersyn.

Publisert 06.02.2018
Preikestolvegen

Strand kommune har lagt ut forslag til ny detaljregulering for reiselivsområde ved Preikestolvegen til offentlig ettersyn.

 

Publisert 05.01.2018
Oversiktsbilde Tau øst

I henhold til plan og bygningsloven § 12-8 og 12-9 varsles det oppstart av Plan 1130201710 detaljregulering for Tau sentrum øst

 
Publisert 04.01.2018
Helistills_Mai2016_Nordmarka_Tau_07
 
 

Ihht. til plan- og bygningsloven § 11-14 legger Strand kommune ut forslag til Kommunedelplan for Nordmarka 2016-2050 ut til offentlig ettersyn.

 

Publisert 28.12.2017

Strand Formannskap behandlet i møte 22.11.17 sak om fremtidig bruk av kommunale kaier.

Publisert 19.12.2017
Kommuneplanens samfunnsdel

 

Varsel om oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og høring av forslag til planprogram

Publisert 15.12.2017
Stokkevika

Strand kommune har lagt ut forslag til ny detaljregulering for Stokkavik på Idse til offentlig ettersyn.

Publisert 14.12.2017
Nedre Fjelde II

På vegne av Ryfylke Tomteselskap AS, gir Arkitektkontoret STAV AS i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 melding om at plangrense for plan 1130201706, Nedre Fjelde II blir utvidet.

Publisert 26.10.2017

Strand kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for del av felt S5 i Jørpeland sentrum til offentlig ettersyn.
Planforslaget
ligger til gjennomsyn i Strand kommune, Rådhusgaten 2B, 2. etasje i tiden i tiden 27.10.17 til 12.12.17.

 

Publisert 26.10.2017

Strand kommune varsler om oppstart av planarbeid for eksisterende skoleområde med idrettsanlegg og parkering, i tillegg til tilgrensende travbane, ridesenter og del av friområde, opp til regulert ringveg i gjeldende kommuneplan for Strand.

Publisert 26.10.2017

Strand kommune varseler om oppstart av planarbeid for del av Jørpelandsvassdraget RV13 - Fossen iht. § 12-8 i Plan- og bygningsloven.

 

Publisert 06.10.2017

Strand kommune fremmer forslag til helhetlig landskapsplan for Jørpeland sentrum. Landskapsplanen er en videreføring av gjeldende områdeplan for Jørpeland sentrum, hvor en av bestemmelsene tilhørende områdeplanen, omhandler krav til utarbeidelse av helhetlig landskapsplan.

Publisert 17.08.2017
Oversikskart varsel 1130201707

Arkitektkontoret STAV AS varsler om oppstart av planarbeid i Kvednanesvegen 75 på Tau ihht §12-8 i Plan og bygningsloven

Publisert 15.08.2017
Oversikskart varserl

Arkitektkontoret STAV AS varsler om oppstart av planarbeid for Nedre Fjelde II, Jørpeland ihht § 12-8 i Plan- og bygningsloven

Publisert 02.08.2017
Planavgrensning

 

Oppstart av kommunedelplan og høring av planprogram
 

Strand kommune har startet arbeid med kommunedelplan for Nordmarka 2016-2050.

Kommunedelplanen omfatter et større område mellom Tau og Alsvik, utover selve næringsområdet i Nordmarka. Se planavgrensning over.

Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. 

Publisert 05.07.2017
1130201210 Jørpeland sentrum

Strand kommunestyre godkjente områderegulering for Jørpeland sentrum, plan 1130201210, 24.02.16 

Publisert 30.06.2017

Strand kommune har revidert rusmiddelpolitisk handlingsplan 2017 - 2021 og levekårsutvalget har sendt planen på høring.

Publisert 30.05.2017
Stokkavik

På vegne av grunneiere på Gnr.63 Bnr.13 og 20 i Strand kommune varsler SK Langeland AS om oppstart av planarbeid i hht. §12-8 i Plan- og bygningsloven