Kommuneplan

En kommuneplan er styrende for all planlegging i kommunen. Formålet med kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere.

 

Publisert av Terje Ersland. Sist endret 26.10.2016

Kommuneplanen utarbeides av kommunen. Kommuneplanen skal tas opp til vurdering eller revideres hvert fjerde år. Vanligvis vil revidering skje hvert 8. år.

 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med et kart og bestemmelser for fremtidig arealbruk som er juridisk bindende. Samfunnsdelen har søkelyset på hvilke muligheter og utfordringer kommunen har i vente. I den politiske behandlingen av kommuneplanen tas det stilling til hvilke strategier vi bør ha for å utnytte mulighetene og møte utfordringene. Arealdelen viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den skal gi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes, og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.

 

I kommuneplanen er det er det et generelt plankrav. (link til hva er en reguleringsplan?) Det betyr at en må lage en reguleringsplan før en kan bygge. Dersom en ikke ønsker eller ser behovet for å utarbeide en reguleringsplan kan en søke dispensasjon fra plankravet. (link til dispensasjon)

 

I Landbruk-, natur og friluftsområder (LNF områder) er det ikke tillatt med annet enn tiltak tilknyttet stedbunden næring. Mange søker dispensasjon for å bygge vanlig bolig i disse områdene. Kommunens erfaring er at dette ofte er svært vanskelig å få gjennom.

 

 

 

Publisert 14.05.2013
Kommuneplan Strand 2012 - 2022

Strand kommunestyre vedtok, i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15, kommuneplan for Strand kommune i møte 12. september 2012 i sak 41-12. Nå er kommuneplanen oppdatert i tråd med det politiske vedtaket.

Publisert 21.12.2012
Vedtatt plankart

Kommunestyret vedtok kommuneplanen for Strand kommune den 12. september 2012 i sak 41-12. Nå er kommuneplanens plankart endelig oppdatert i tråd med det politiske vedtaket.

Publisert 27.09.2012

Kommunestyret stadfestet kommuneplan for Strand kommune 2012 - 2022 den 12.09.2012 i sak 41/12.

Publisert 31.08.2012
Plankart 2. gangs behandling

Kommuneplanen for Strand kommune 2012 - 2020 er klar for sluttbehandling. Kommunestyret vil behandle planen 12. september, og vil her ta stilling til resultatet fra meklingen mellom Strand kommune og regionale myndigheter.


Publisert 02.02.2011

Ny frist for uttale til forslag til kommuneplan, Strand kommune

I forbindelse med offentlig ettersyn har flere statlige myndigheter bedt om å få forlenget uttalefrist. På den bakgrunn har en derfor besluttet at uttalefristen blir forlenget til 15.02.10. Forlenget uttalefrist gjelder for alle.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751