ኣንብበለይ!

ኩሎም ሓደ ዓመት ዝዕድመኦም ናጻ መጽሓፍቲ ይረኽቡ!

 ኣብ ምምሕዳር Strand፥ ዕላማና ኩሎም ወለዲ ንደቆም ዘንብቡሎም ክኾኑ ምግባር እዩ። ስለ'ዚ፥ ናይ ሓደ ዓመት ህጻዉንቲ ኩሎም ሰለስተ ናጻ መጻሕፍቲ ዝረኽብሉ "ኣንብበለይ!" ዝተባህለ ፕሮጀክት ጀሚርና ኣለና።

ቆልዑ ኣብ 10 ወርሒ እዋን መርመራ ጥዕንኦም ናይ መጀመርታ መጽሓፍ ይረኽቡ፥ ካልኣይ መጽሓፍ ኣብ ኣኼባ ወለዲ መዋኣለ ህጻናት ወይ’ከኣ ኣብ ማእከል ሓለዋ ጥዕና ህዝቢ ኣብ ዝራኸብሉ ጊዜ፥ ከምኡ’ውን ሳልሳይ ኣብ ቤተ-መጻሕፍቲ ውሽጢ ክረኽቡ ይኽእሉ። ንዉላድኩም ወልሓንቲ መጽሓፍ ዘይረኸብኩም እንተድኣ ኮይንኹም, በጃኹም ኣብ ቤት ንባብ ተወከሱ።

 

ህጻናት ብሉጽ ዝኾነ ናይ ቋንቋታት ክእለት ኣብ መዋእለ ህጻናትን ቤት-ትምህርትን ምስ ዘጥርዩ፣ ኣብ ኣካዳሚካያዊን ማሕበራዊ ህይወቶም ዕዉታት ይኾኑ።

ህጻናት ብዓውታ ኣብ ዘንብብሉ እዋን፣ ቃላት ብቀሊሉ እንዳተዘናግዑ ክመሃሩ ይኽእሉ። ብተወሳኺ ድማ ዓው ኢልካ ኣብ ተንብበሉ እዋን፣ ምምዕባል ናይ ኣእምሮንን ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድናን ፍቕርን ምስ(ኣብ መንጎ) ወላዲን ህጻናትን ክርአ ይኽእል። እተን ወርቃዊ ዕድመ ናይ ህጻናት ቋንቋ ዝመሃሩለን ዕድመ፣ ካብ ሓደ ዓመትን ፈረቓን(11/2) ክሳብ ሰለስተ (3) ዓመት ኢየን። ወለዲ ድማ ኣብ ገዛ ኮይኖም ንደቆም ክምህሩዎም ኣዝዩ ሓጋዚን ጠቓሚን ኢዩ።

ነኣሽቱ ቆልዑ፣ ብማይን ብቃላትን ዝጸረዩ ክኾኑ ኣለዎም!

ክልቲኦም ማዕረ ጠቐምቲ እዮም። ደቅና ቅድሚ ባዕሎም ምርዳእን ምዝራብን ዝኽእሉ፣ ንሓደ ቃል ብዙሕ ግዜ ክሰምዕዎ የድልዮም። ስለዚ ድማ እዩ ነቲ ንሕና ንርእዮ ከልቢ፣ ነቲ ንበልዖ ገዓት፣ ሕብሪ ናይቲ እንኽደኖ ስረ ከምኡ’ውን ሽታ ናይቲ ሓድሽ ዝተሰንከተ ባኒ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ህሞት ንምዝርራብ ክጠቕሙና ስለ ዝኽእሉ፣ ከምልጡና የብሎምን። ተዛረብ፣ ተዛረብ፣ተዛረብ ከምኡ’ውን ተዛረብ። ድረፍ ! ከምኡ’ውን ኣንብቡ! መጻሕፍቲ ኣብ ዕለታዊ ዘረባ ካብ እንጥቀመሎም ቃላት ብዝለዓለ ተወሰኽቲ ቃላት ክንረክብ ዕድል ይህቡና። ስለዚ መጻሕፍቲ ብጣዕሚ ውጺኢታውያን እዮም።

ተመራመርቲ ዝብልዎ እዚ እዪ።

ንቆልዑ ዓው ኢልና ኣብ እነንብበሎም ግዜ፣ ብፍላይ ድማ እቶም ሰብ ዓው ኢሉ ከንብበሎም ልምዲ ዝሓዙ ቆልዑ ምስቶም ኣብ ገዛ ሰብ ዓው ኢሎም ዘየንብብሎም ቆልዑ ምስ እነወዳድሮም፣ እቶም ኣብ ገዛ ዓው ኢሉ ዝንብበሎም ቆልዑ፣ ኣብ ናይ ቋንቋ ምምዕባል ዝነጥፍ ክፋል ኣእምሮኦም ዝሓየለን ዝተፈለየን ንጥፈታት ይርአ።(ተወሳኺ ኣንብብ)

ህጻውንቲ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ትርጉም መጻሕፍቲ ዓብይ ምዃኑ ወለዲ ከነረድኦም ይግባእ። እዚ ብምግባር ድማ ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ዝጅመረሉ ግዜ ብዝያዳ ኣብ ናይ ምንባብ ዓውዲ ድሉዋት ኮይኖኦም ይጅምሩ። (ተወሳኺ ኣንብብ)

ንሓደ ህጻን ቅድሚ ምዝራብ ምኽኣሉ ብዓውታ ከተንብበሉ ከለኻ ብዙሕ ቃላት ኣብ ምፍላጥ ዓቢ ተራ ትጻወት። ቅድሚ ክልተ(2) ዓመት ዝርከቡ ህጻናት ኣብ ግዝኦም ዝተፈላለየ ናይ ህጻናት መጻሕፍቲ ዘለዎምን ብተደጋጋሚ ነቲ መጽሓፍታት ዘንብበሎም ምስ ዝርከቡ፣ እዞም ህጻናት ኣብ ትምህርቲ ዝጅምረሉ እዋን ብክልተ ዕጽፊ ካብ እቶም ኣብ ገዛ ውሑድ ዘንብበሎም ትሕቲ ኣርባዕተ ዓመት  ዕድመ ቆልዑ ይፍለዩ። ናይ ቆልዑ ብቕዓት ምንባብ ብጣዕሚ ጠቓሚ ምንጪ ዘለዎም ኣደ ከምኡ’ውን ኣቦም እዮም። ንሓደ ህጻን ድልየትን ልምድን ናይ ምንባብ ከተሕድር እንተደኣ ኮይንካ ኣቦ: ኣደ ወይ ድማ ነቲ ህጻን ብሓላፍነት ዘዕብዮ ዘሎ ሰብ ናይ ምንባብ ልምድታት ብምርኣይ ነቲ ህጻን ናይ ምንባብ ድልየታቱን ልምድታቱን ክጸሉ ይኽእል። (ተወሳኺ ኣንቢብ)

ኣብ ናይ ቋንቋታት ዕቤት፥ ናይ ቃላት ክእለት ምውሳኽ፥ቃላት ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ምጥንካር፥ ኣንቢብካ ናይ ምርዳእ ተኽእሎ ከምኡ’ውን ኣብ ቅድሚ ቆልዑ ናይ ምንባብ ድሌት የበራትዕ ። (ተወሳኺ ኣንብብ)

ኣብ ዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት ዕድመ ዘሎ ሓደ ሰብ ኣብ ገዝኡ ዘንብበሉ ሰብ ዘለዎ 50,000 ዝኣክል ቃላት ይፈልጥ። ሓድ-ሓደ  17 ዝዕድሚኦም ቆልዑ  15,000 ቃላት ጥራይ እዮም ዝፈልጡ። እዚ ናይ ጋዜጣ ትሕዝቶ ንምርዳእ እኹል ኣይኮነን። (እዚ ቪድዮ ተመልከት)

ንኣሽቱ ቆልዑ ቋንቋ ምምሃር ምስ ዝጅምሩ፡ ቴለቭዥን፥ ድምጺታት ከምኡ’ውን ሞባይላት ንኣደ ወይ ኣቦ ክትክእዎም ኣይክእሉን እዮም(እዚ ቪድዮ ተመልከት )

ካልኦት ተዛመድቲ መራኸቢታት

https://nhi.no/familie/barn/sprak-hos-ettaringen/

https://nhi.no/familie/barn/bekymret-for-barnets-sprakutvikling/

https://www.aftenposten.no/norge/i/ngpen/Foreldres-hoytlesning-for-barn-er-halvert-pa-ti-ar

 https://forskning.no/forebyggende-helse-helsetjenester-sprak/leseferdighet-viktig-for-a-kunne-ta-vare-pa-helsa/606457

 

ናይ ኣንብበለይ ፕሮጀክት ጉጅለ

 

ብዛዕባ "ኣንብበለይ" ፕሮጀክት ዝኾነ ሕቶ እንተድኣ ኣለኩም ኮይኑ፥ በጃኹም ንዓና ብናጽነት ርኸቡና።

Kathrine Vik, Ryfylke County Library, Strand, kathrine.vik@strand.kommune.no

Trond Ole Paulsen, Strand Cultural Office, trond.ole.paulsen@strand.kommune.no

Arild Tid Johannessen, Kindergartens, ArildTid.Johannessen@strand.kommune.no

Mette Dalen, Familiens hus Mette.Dalen@strand.kommune.no

Elise Norland Sørheim, Ry County Learning Centre, Elise.Norland.Sorheim@strand.kommune.no

Benedikte Torgersen Strand, NAV, Benedikte.Torgersen.Strand@nav.no

Monica Lerang Knudsen, Child Welfare Services, Monica.Lerang.Knudsen@strand.kommune.no

 

Revungen våkner, spiser frokost og går på lekeplassen. Boken er uten tekst. De voksne kan snakke med barnet om bildene og ta utgangspunkt i de forskjellige situasjonene. Alle barna i målgruppen får denne boka på helsestasjonen.

 

 

Min verden er en enkel billedbok med tegninger av hverdagslige gjenstander. Oppslagene følger døgnet rundt fra frokoststund til godnatt-tid. Barna får denne på helsestasjonen, fra høsten 2020 vil barna få den ved oppstart I barnehagen.

 

Mopp og Mikko elskar mat, dyr, ting og kjøretøy. Guten Mikko er den som finner ut kva dei skal samle på eller leite etter, mens jenta Mopp bestemmer kva slag kjøretøy dei skal samle tinga i. Boka har eit klart og tydeleg farge- og formspråk om ting som opptar dei yngste i kvardagslivet. Foreldra kan koma til biblioteket og velgja 3 bøker til barnet sitt, dette er ei av bøkene.

 

Lille Ugle faller ut av redet sitt mens han sover. Med god hjelp av sin nye venn Ekorn setter de i gang å lete etter Lille Ugles mamma. På sin ferd møter de mange andre dyr, men ikke mammaen hans. Dette er en fortelling om kjærlighet, om ferden fra det ukjente og utrygge, tilbake til det kjente og kjære. Foreldrene kan komme til biblioteket og velge 3 bøker til barnet sitt, dette er en bøkene.

 

Harepus og Lillemus leter etter et sted å bo. De titter inn i huler, hull og hi, men alt er opptatt. De må finne seg et sted før det blir mørkt. Se gjennom hullene i sidene på alle stedene de to vennene titter inn. Foreldrene kan komme til biblioteket og velge 3 bøker til barnet sitt, dette er en bøkene.

 

Den lille larven Aldrimett spiser seg gjennom ukedager, epler, plommer, jordbær og faktisk også sidene i boka, inntil den en vakker dag er blitt helt mett, og blir forvandlet til en vidunderlig vakker sommerfugl. Foreldrene kan komme til biblioteket og velge 3 bøker til barnet sitt, dette er en bøkene.

 

Veslefanten, Makkus og Kanina skal leggje seg. Men først må dei kle av seg, vaske snuten, pusse tennene og sitte på potta. Etterpå er det graut og bok. Dette er ei peikebok om typiske ting ein gjer før ein skal sove. Foreldra kan koma til biblioteket og velgja 3 bøker til barnet sitt, dette er ei av bøkene.