Vil du bli meddommer?

Klikk for stort bildeKommunestyret i Strand skal oppnevne meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 01.01.2021-31.12.2024.

Utfylling av skjema

Hvis du ønsker å bli meddommer kan du gå til dette skjemaet, og fylle ut noen enkle opplysninger og sende til kommunen.

Det er ikke mulig å være meddommer både i tingretten og lagmannsretten.
 

Betingelser for å bli meddommer

Meddommere skal representere alle deler av befolkningen. Det er ingen krav til meddommerens faglige bakgrunn. Betingelser for å bli valgt som meddommer i Strand:

  • må være mellom 21 og 70 år 1. januar 2021.
  • må være folkeregisterført i Strand
  • må være statsborger i Norge eller annet nordisk land, eller ha stått folkeregisterført som bosatt i Norge de tre siste årene
  • må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
  • må ha plettfri vandel
  • må ikke være fradømt stemmeretten
  • må ikke være under gjeldsforhandling, konkursbehandling eller konkurskarantene
     

Meddommere har en sentral rolle i rettssystemet

Strand hører til Stavanger tingrett, Gulating lagmannsrett og Sør-Rogaland jordskifterett. Meddommere er vanlige kvinner og menn som sammen med fagdommere (med juridisk utdanning) er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Det er et alminnelig rettsprinsipp at man skal dømmes av sine likemenn.

Meddommere deltar i straffesaker i tingretten. De deltar også i lagmannsretten i saker hvor skyldspørsmålet skal avgjøres, og dessuten i saker hvor det skal utmåles straff for alvorlige forbrytelser. Hvis partene krever det, kan det også være meddommere i sivile saker. Høyesterett bruker ikke meddommere.

En meddommer velges for fire år, og det kan forventes at en meddommer deltar i en til to saker per år. De fleste rettsaker varer fra en til tre dager, enkelte saker kan vare noe lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for legitimert tap. 

 

Mer informasjon om det å være meddommer: Norges domstoler - Meddommer