Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Jørpelandsvågen Plan 1130201903

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Detaljregulering for Jørpelandsvågen, plannummer 1130201903

Planområdet omfatter eksisterende vågenområdet på Jørpeland og inkluderer sjøarealer med innseilingsområde, gjestehavn, småbåtanlegg, brygge, naust- og kaiområde, del av stålverksområde nærmest sjøen, forretningsområde Skallstøperiet og areal regulert til sentrumsformål mellom Vågabakken og sjøen.

Planarbeidet er i samsvar med gjeldende kommuneplan og fører ikke til vesentlige, permanente virkninger for miljø og samfunn og arbeidet utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Klikk for stort bilde

Frist for uttalelse til varselet settes til 24.04.19 og sendes til Strand kommune Plan og forvaltning, Pb 11, 4126 Jørpeland, eller på e-post: postmottak@strand.kommune.no