Utlysning av tilskudd - Eiendomsskattemidler til bruk i utkantene 2023

På budsjettet for 2023 er det bevilget kr 500 000 av eiendomsskattemidlene som etter søknad kan brukes til tiltak i utkantene.
 

Formannskapet vedtok på møte 05.02.2020 at eiendomsskattemidlene til tiltak i 
utkantene skal tildeles etter følgende retningslinjer: 

  1. Utkanter i Strand er hele kommunen utenom de områdene på Tau og Jørpeland som er vist på kartutsnitt «Sone Jørpeland» (PDF, 2 MB) og «Sone Tau» (PDF, 2 MB)
  2. Tilskudd kan gis etter søknad til grendelag, velforeninger, idrettslag, andelslag og andre organisasjoner. 
  3. Midlene skal brukes fortrinnsvis til infrastruktur og være en engangsstøtte. 
  4. Søknaden må være komplett med beskrivelse av tiltaket, nødvendige tegninger og kostnadsberegning. 
  5. Tiltak som får tilskudd, må ikke utløse vesentlig økte driftsutgifter for kommunen.
  6. Kommunale anlegg kan også tildeles midler etter søknad fra grendelag, velforeninger og idrettslag. 
  7. Midler kan brukes til belysning langs kommunale og private veger. 
  8. Ved tildeling av tilskudd kan det fastsettes en grense for maksimalt tilskudd til en søker. 
  9. Tilskuddet utbetales når søker har gjennomført tiltaket og regnskap foreligger, senest 01.12.2023. 

Søknadsfrist:

12.04.2023

Søknad sendes:

Strand kommune, postmottak@strand.kommune.no, eller til Strand kommune postboks 115, 
4126 Jørpeland. 

Søknadene vil bli behandlet av formannskapet.