Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023, søknadsfrist 18. november 2022

Bufdir lyser ut tilskuddsmidler med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

For nærmere informasjon om ordningen klikk her.