Til orientering om planene innenfor kultur, næring og reiseliv

Gjeldene revidering av planene innenfor kultur, næring og reiseliv er det utført et godt medvirkningsarbeid i løpet av høsten

Det er innhentet mye informasjon og det arbeides nå med å gjennomgå målsetting sett sammen med innspillene, og sette dette sammen til et godt planverk for videre styring. På grunn mangel på kapasitet pga bla sykmelding, samt omfattende arbeid, ser en det som nødvendig at behandlingene av planene utsettes noe og dermed ikke kommer til behandling i første møterunde på nyåret som meldt.