Runde 3 - Kompensasjonordning for lokale bedrifter. Søknadsfrist 12.august

 Ny runde i kommunal kompensasjonsordning til virksomheter med forretningsadresse i Strand kommune som er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte til virksomheter innenfor overnatting, servering, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) som har måttet stenge deler av 1. halvår 2021, og reisebyrå og - arrangører. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger kan også søke. Er du i målgruppa? Les utlysningsteksten nedenfor.

Strand kommune - Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter (3. runde)

Kommunal kompensasjonsordning til virksomheter med forretningsadresse i Strand kommune som er særlig hardt ramma av lokale, regionale eller nasjonale smitteverntiltak. Foretak uten ansatte kan ikke søke om tilskudd (det vil si enkeltpersonforetak der bare eieren er ansatt, kan ikke søke). Strand kommune har fått tildelt kr 1 080 000.

 

Formålet med ordninga

Lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor den generelle kompensasjonsordninga kan søke. Støtten er i hovedsak tenkt nytta til virksomheter innenfor overnatting, servering, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) som har måttet stenge deler av 1. halvår 2021, og reisebyrå og - arrangører. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene kan også søke. Bedrifter som har utbetalt utbytte til eiere i 2020 og 2021 vil normalt ikke kunne søke. Eventuelle tilsagn kan bli justert i henhold til tidligere innvilget støtte. Støtten skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, kostnader og tap i perioden januar-august 2021.

 

Statsstøtteregelverk

Tilskuddet følger regelverket Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket

 

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlig etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagt eller omtaler av konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp som vedlegg til søknaden. 

 

Hva kan kompenseres? Kriterier for å få tildelt støtte:

For å unngå dobbel kompensasjon er det viktig at søker legger ved dokumentasjon på tapte inntekter, ekstrakostnader og andre kostnader som følge av nedstengingen 1.halvår 2021. Strand kommune kan kreve erklæring fra en uavhengig tredjepart (autorisert regnskapsfører/revisor) for å få dokumentert tap og utgifter som det søkes støtte til.

1) Kostnader bedriften har hatt til smittevernstiltak som for eksempel innkjøp av tjenester som ekstra renhold eller ekstra vakthold 

2) Kostnader bedriften har hatt til smittevernstiltak. Innkjøp av produkter og utstyr (gjelder kostnader gjennom hele pandemien) f.eks. smittevernsutstyr, ombygging med videre

3) Kompensasjonsordning for bedrifter som har hatt minst 20 prosent omsetningsfall og som har helt eller delvis falt utenfor den statlige kompensasjonsordningen. Bedrifter som på grunn av manglende omsetning i referanseperiodene kan også søke. Bedrifter som av ulike årsaker hadde redusert drift i referanseperioden, kan bruke et gjennomsnitt av omsetningen siste tre år som referansegrunnlag

4) Oppstartsbedrifter som har mistet dokumenterbar omsetning (gjelder tap gjennom hele pandemien) f.eks. Oppstartsbedrifter som har mistet inngåtte kontrakter. Dette må dokumenteres på egnet måte at kontrakten er mistet grunnet Koronapandemien (Gjelder tap gjennom hele pandemien, som ikke er kompensert tidligere) 

 

 Krav til søknad

• Organisasjonsnummer

• Antall ansatte og antall årsverk i bedriften. Dette legges ved som vedlegg til søknaden sammen med annen dokumentasjon som hvorfor virksomheten har falt helt eller delvis utenfor den generelle kompensasjonsordninga. Forklar hvilke økonomiske konsekvenser smitteverntiltak og/eller nedgang i omsetning har hatt på bedriften. Dokumentasjon på inngåtte kontrakter som er mistet på grunn av pandemien, må dokumenteres

• Kontonummer til virksomheten som eventuelle tildeling ønskes overført til

• Dersom bedriften har mottatt offentlig støtte de siste tre årene som faller inn under bagatellmessig støtte, må dette oppgis i søknaden (årstall, beløp og støttegiver). Virksomheten kan ikke ha mottatt over 200 tusen euro over de siste tre årene

• Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling

 

Hvem kan ikke få støtte?

• Bedrifter med omsetningsøkning

• Bedrifter som ikke har hatt omsetning

• Finansnæringen

• Virksomheter som på søknadstidspunktet er under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling

 

Søknadsfrist

12.august klokka 12:00

 

Søknadsportal

Søknader mottas kun via regionalforvaltning.no

 

Beregning av støtte

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling. Målet er at søknadene skal være behandlet innen utgangen av august. Støttemottaker får beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak. Vedtaket begrunnes ikke.

 

Kommunene har stor frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som kan støttes avhengig av den lokale situasjonen

 

For mer informasjon: kari.sand@strand.kommune.no  - 950 31 190.