Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Søknadsfristen for tilskudd fra Bufdir til inkludering av barn og unge er i år satt til 4.desember.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra Bufdir for å gjennomføre tiltak som innebærer at:

- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur og fritidsaktiviteter
- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer

I tillegg kan det søkes om støtte til utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er
berørt av fattigdomsproblemer. Utprøvingen skal skje i samarbeid med minst to sektorer (offentlig/frivillig/privat) og skal føre til økt samarbeid mellom aktører som bidrar i arbeidet med målgruppen.

Les mer om hvordan dere søker:

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/