Kunngjøring - Eiendomsskatt 2021

Kommunestyret i Strand har vedtatt at det for 2021 skal skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Strand kommune, jfr. eiendomsskatteloven §3a.
For bolig- og fritidseiendommer er skattesatsen 2,2 promille av beregningsgrunnlaget.
For næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum er satsen 7 promille.


Skatteliste med oversikt over gnr/bnr og eiendommens adresse med takst, beregningsgrunnlag og beregnet skatt blir lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside. Alle hjemmelshavere vil få tilsendt skatteseddel for 2021 med informasjon om årets eiendomsskatt.


Klagefrist for utskrevet eiendomsskatt for 2021 er 26.02.2021.


Fra 2021 vil det bli månedlig fakturering av eiendomsskatt og kommunale avgifter.
Første faktura sendes ut 25.01.2021 med forfall 20.02.2021.