Is måling, rutiner og anbefalinger i Strand

Det er foretatt måling av istykkelsen 08. januar av folkehjelpen. Her finner du oversikt.

 

Norsk folkehjelp måler tykkelsen på vann i Strand i dag 08.01.21.

Enhver som beveger ut på islagte vann gjør det på eget ansvar. Vi oppfordrer hver enkelt å vise forsiktighet ved ferdsel på islagte vann og selv sjekke at isen er trygg før dere eventuelt går ut på isen. På denne siden kan du lese om Strand kommunens rutiner rundt ismåling, samt anbefalinger for ferdsel på islagte vann.

Is er et naturfenomen og det kreves derfor litt kunnskap når en skal ferdes på islagte vann. Det er blant annet viktig å vite at isen på et og samme vann vil kunne variere i tykkelse og styrke selv om en kuldeperiode varer ved. Når en ferdes på islagte vann må en alltid forholde seg til at det kan være svake punkter på isen som:

 • områder nær elveutløp og elveinnløp (oser og bekker)

• ved odder og nes

• langs myrer og siv

• trange sund og ved grunner

• isen bør være minimum 13 cm tykk

Ismåling 08.01.21
Dato: Sted: Måling: Merknad:
08.01.21 Vostervatnet, Tau Åpent vann, ingen målinger
08.01.21 Nordvatnet, Tau 6-10cm UTRYGG
08.01.21 Nordlandsvatnet, Heia 11cm under minimumsverdi
08.01.21 Åsvatnet, Heia 10cm under minimumsverdi
08.01.21 Moslivatnet, Jøssang 14 cm
08.01.21 Heiatjørna, Botsheia 13cm
08.01.21 Stemtjørna, Botsheia 13cm

En må videre huske at isen ikke bare påvirkes av lufttemperaturen. Tykkelse og bæreevne vil også være påvirket av is-kvalitet, strømninger i vannet, omrøring av vannmassene, av nedbør, snødekke, om det er forvinter eller ettervinter, samt hvor dypt og rent vannet er.

 

Isvettreglene i forkortet versjon:

 

1. Ha respekt for isen

2. Ikke gå ut på is uten å kunne svømme

3. Hold deg på sikker is

4. Vær spesielt oppmerksom på høstis, snødekket is og våris

5. Bruk alle sansene når du går på isen

6. Gå flere i følge

7. Ta med deg skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr

8. Hvis du går igjennom isen, ikke få panikk

9. Hvis andre går gjennom isen, hold avstand

 

For å lese mer om sikker ferdsel på is så kan du gå inn på NVE sine nettsider. Her finner du også utdypende informasjon om de forskjellige is-typene, ferdsel på islagte vann.

Husk å ta med nødvendig sikkerhetsutstyr som ispigger rundt halsen og tilgjengelig kasteline eller tau. Følg isvettreglene og husk at selv om det kan være farer forbundet med å ferdes på isen skal du ikke la dette ta fra deg lysten til å dra på skøytetur på islagte vann.

 

Motorisert ferdsel på islagte vassdrag

Islagte vann kan friste med mange slags aktiviteter. Strand kommune vil minne om at motorisert ferdsel på islagte vann i utgangpunktet er forbudt. Les mer i Lov om motorfedsel i utmark og vassdrag, samt Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, som forteller noe om hvordan dette reguleres.

 

Kontrollen med at bestemmelsene i motorferdselloven blir overholdt ligger til politiet.