Forslag til budsjett og økonomiplan for 2020-23

I kommunestyret sitt møte den 6.11.2019 kl 18.00, presenterte rådmannen forslag til budsjett og økonomiplan for Strand kommune.

Budsjett og økonomiplan for Strand kommune for 2020-23 er preget av nøkternhet, beskjeden befolkningsutvikling og lav vekst i inntektsgrunnlaget fra skatteinntekter. Samtidig er det betydelig usikkerhet knyttet til fremtidig befolkningsutvikling og hva effekten av Ryfast vil bli. Andre sammenlignbare prosjekter i Norge har over tid gitt til dels store positive utslag. Slike effekter vil bli hensyntatt budsjettmessig også i Strand når de viser seg å være reelle. På den positive siden øker både folketall og areal som følge at deler av Forsand kommune blir overført til Strand ved årsskiftet.

I det fremlagte statsbudsjettet er veksten i de frie inntektene for Strands del anslått til 1,7 %, mens forventet lønns- og prisvekst er på 3,1 %. I praksis betyr dette en innstramming på 1,4 %. Rådmannens budsjettforslag innebærer et nøkternt driftsnivå som vil utfordres i økende grad utover i planperioden som følge av økende gjeldsgrad. Samtidig vil en aldrende befolkning føre til at etterspørselen etter kommunale tjenester vil øke fremover. For å håndtere dette dilemmaet, må kommunen ta stilling til hvilke tjenester man i tillegg til de lovpålagte, ønsker å levere til innbyggerne i årene som kommer, på hvilken måte de skal leveres og til hvilken kvalitet.

Økt gjeldsgrad reduserer tilgjengelige midler til tjenesteproduksjonen. Det er derfor nødvendig med omstilling i sektorene. Etter at statsbudsjettet ble lagt fram har rådmannen arbeidet for å utligne en underbalanse i budsjettet for 2020 på 32 mill. Nye Fjelltun skole forutsettes realisert som planlagt.

 

Tiltakene for å oppnå budsjettbalanse har vært:

  • Økt andel selvkostfinansiering av kommunale tjenester
  • Strukturelle tiltak i skole og barnehage
  • Økt eiendomsskatt
  • Forskyvning av investeringer
  • Ikke anbefalt bygging av flerbrukshall og svømmehall
  • Ikke full kompensasjon av prisstigning og lønnsvekst i virksomhetene
  • Bemanningsmessige tilpasninger i PPT og Ryfylke Læringssenter
  • Nei til vikarer (for eksempel i Frisklivssentralen)
  • Endret avdragsprofil på lån
  • Forventning om økt tilflytting utover SSB

Underlagsmateriale