Eiendomsskattemidler til bruk i utkantene - mulighet for å søke tilskudd

På budsjettet for 2021 er det bevilget kr 500 000 av eiendomsskattemidlene som etter søknad kan brukes til tiltak i utkantene.

 

Formannskapet vedtok på møte 05.02.2020 at eiendomsskattemidlene til tiltak i utkantene skal tildeles etter følgende retningslinjer:

  1. Utkanter i Strand er hele kommunen utenom de områdene på Tau og Jørpeland som er vist på vedlagt kartutsnitt Sone Jørpeland  (PDF, 2 MB)og Sone Tau. (PDF, 2 MB)
  2. Tilskudd kan gis etter søknad til grendelag, velforeninger, idrettslag, andelslag og andre organisasjoner.
  3. Midlene skal brukes fortrinnsvis til infrastruktur og være en engangsstøtte.
  4. Søknaden må være komplett med beskrivelse av tiltaket, nødvendige tegninger og kostnadsberegning.
  5. Tiltak som får tilskudd må ikke utløse vesentlig økte driftsutgifter for kommunen.
  6. Kommunale anlegg kan også tildeles midler etter søknad fra grendelag, velforeninger, idrettslag.
  7. Ved tildeling av tilskudd kan det fastsettes en grense for maksimalt tilskudd til en søker.
  8. Tilskuddet utbetales når søker har gjennomført tiltaket og regnskap foreligger, senest 01.12.2020.


Søknadsfrist: 15.03.2021.


Søknad sendes:

Til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller på epost postmottak@strand.kommune.no

Søknadene vil bli behandlet av formannskapet på møte 13.04.2021.