Eiendomsskatt 2023

Kommunestyret i Strand har vedtatt at det for 2023 skal skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Strand kommune.

Jfr. eiendomsskatteloven §3a. For bolig- og fritidseiendommer er skattesatsen 2,2 promille av beregningsgrunnlaget. For næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum er satsen 7 promille.

Skatteliste med oversikt over gnr/bnr og eiendommens adresse med takst, beregningsgrunnlag og beregnet skatt er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen i Strand rådhus pr. 15.01.2023. Skattelisten er også lagt ut på kommunens hjemmeside. Alle hjemmelshavere har fått tilsendt skatteseddel for 2023 med informasjon om årets eiendomsskatt.  
Klagefrist for utskrevet eiendomsskatt for 2023 er 01.03.2023.

Det er månedlig fakturering av eiendomsskatt og kommunale avgifter.

⇒ Eiendomsskattelistene 2023

⇒ Fritaksliste 2023