Boligutvikling for eldre 

Strand kommune jobber med å se på hvordan vi kan legge best mulig til rette for at eldre kan ha gode liv fremover. 

- Vi vet at det vil komme mange eldre med omsorgsbehov, slik som demens. Vi vet at det ikke kan forventes at det helse- og omsorgstjenestene kan oppbemanna seg for å håndtere økt pågang. Vi vet at det blir andre helse og omsorgstilbud for innbyggere, forklarer kommunalsjefen for omsorg i Strand kommune, Adriaan Schönhage.

Han fortsetter: 

- Derfor er det viktig at vi må endre nå for at eldre vil ha gode liv fremover. 

Behov for fremtidsrettet løsning

Nylig rapport fra Agenda kaupang viser flere muligheter.  

-I rapporten pekes et mulighetsrom hvor det bør legges til rette for mer boliger for eldre, gode og tilrettelagte boliger for eldre og demente. Da kan sykehjem dreie fra langtidsplasser til korttidsplasser, dagsenter og hjemmetjenester bør utvikles, sier Schönhage.

En god sentrumsutvikling og korte avstander til butikker, møteplasser og buss er en riktig strategi. 

-Kommunen bør ifølge rapporten utvikle en god boligpolitikk hvor tjenester og boliger henger sammen. Det anbefales investeringer i effektive omsorgsbygg, som er rasjonell i drift. Samlokalisering og en bedre organisering av omsorgtjenestene bør vurderes for en mer bærekraftig utvikling. I tillegg bør eldre ta gode og kloke boligvalg i tidlig fase i livet, avslutter kommunalsjefen for omsorg. 

Det endelige veivalget vil bli behandlet av politikerne i september.