100 innspill til kommuneplanens arealdel

Strand kommune har mottatt 100 innspill til kommuneplanens arealdel. 90 av innspillene er knyttet til gårds- og bruksnummer eller sjøareal.  

Resterende innspill er andre innspill.  

-Det er kjempeflott at så mange innbyggere og andre som har tilknytning til Strand, har kommet med innspill. Dette fordi arealdelen i kommuneplanen skal bestemme hva de forskjellige arealene i kommunen skal brukes til, og da er det viktig at vi jobber tett sammen, sier fungerende ordfører Bjørn Aril Veland. 

-Innspill er også et virkemiddel for å sikre at arealbruken bidrar til å nå målene for kommunens utvikling, sier Veland.

Fristen for innsending av innspill var 30. juni 2022. Alle innspill har nå blitt vurdert om de er i samsvar med vedtatt arealstrategi.  

Her finner du innspillene  

Strand kommune har samlet alle innspillene i et kart. 

-Kartet er laget for at innbyggere i Strand skal få bedre oversikt på innspillene og om de er i samsvar med arealstrategien, sier kommuneplanlegger i Strand kommune, Anita Ellefsen Hus.  

-Merk at et arealinnspill kan være knyttet opp til flere arealformål og/eller områder. Det vil derfor være flere enn 100 prikker i kartet. Hver prikk i kartet viser område hvor det er mottatt forslag til arealendring, forklarer Hus.  

Trykk på de blå prikkene i kartet om du ønsker mer informasjon om arealinnspillene. 

Du finner lenke til kartet med oversikt over innspillene på denne siden.

Videre vurdering av innspill 

Arealinnspill som er i tråd med arealstrategien blir vurdert nærmere med konsekvensutredelse (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Dersom kun deler av et innspill er i tråd med arealstrategien utføres det KU og ROS kun på denne delen av innspillet.   

Alle innspill blir lagt ved til politisk førstegangsbehandling av planforslaget. Her avgjøres hvilke innspill og arealendringer som skal legges ut på høring. Når planforslaget legges ut på høring vil alle som har sendt inn innspill få beskjed. Videre vil høringsinnspill bli vurdert når kommuneplanens arealdel sluttbehandles politisk.